Når elver og vassdrag går over sine bredder og gir oversvømmelser, kan det gi skader på eiendom, jordbruksarealer og avlinger. Da er det viktig at du melder fra raskt.

Naturskadeordningen dekker skade på objekter det ikke er mulig å forsikre mot naturskade gjennom alminnelig privat forsikringsordning som veier, bruer og jord- og skogbruksarealer.

Ordningen dekker gjenopprettelse av skader- ikke forbedring av standard eller sikring mot nye skader.

Fra 1. januar 2017 kom det en ny lov om erstatning for naturskade.

Hvordan skal jeg melde fra?

Naturskade meldes et digitalt søknadsskjemaet. Skjemaet og informasjon om naturskadeordningen finner du på http://www.naturskadeordningen.no/  Fristen for å søke er tre måneder fra skade har skjedd.

Dokumenter skader så raskt som mulig: Fotografer/film og beskriv situasjonen slik at man har dokumentasjon på hvordan skaden er og utvikler seg, samt værforholdene.

Den skadelidte må innhente anbud for gjenoppretting av naturskaden. Å innhente anbud for gjenoppretting av naturskaden kan gjøres ved å henvende seg til en lokal entreprenør for å få et overslag over kostnader ved å gjenopprette. Den skadelidte kan også kontakte en sertifisert takstmann for å innhente en takst på hva det vil koste å gjenopprette skaden.

Landbruksdirektoratet har ansvar for saksbehandling og erstatningsutmåling av naturskade. I kompliserte saker kan Landbruksdirektoratet hente inn tilleggsvurderinger ved å bestille takst over skadene fra takstmann

Hvem kan søke?

  • Alle private eiere kan søke naturskadeerstatning
  • Personer med leiejord
  • Veilag og foreninger
  • Tomtefestere og andre rettighetshavere

Utregning av erstatningssummen

Skadelidte blir belasta en egenandel. For skader som har oppstått etter 2016 blir man belasta 30 prosent av de første 100.000 kronene + 15 prosent av beløpet som overstiger 100.000 kroner.

Viktig med forebygging

Det er viktig å sjekke grøfter/ stikkrenner og sørge for godt vedlikehold av eiendommen.

Dersom det påvises forhold som har gitt økt risiko for skade, kan det gi avkorting på erstatningsutmålinga.