Mandag arrangerte Norges Bondelag og Norske Felleskjøp Kornkonferansen.

– Skal vi øke norsk matproduksjon, må vi ha kornbonden med oss. Vi har fått nedgang i produksjonen, det er dramatisk når importen øker mye. Enda mer dramatisk blir det når enkelte politikere mener det er usolidarisk av oss å ville styrke tollvernet i en slik situasjon, sa bondelagsleder Nils T. Bjørke.

For å nå målet om økt matproduksjon, mener Bjørke vi må vi legge til rette for å bruke norske ressurser mest mulig effektivt.

– Det innebærer at vi også må se på husdyrholdet så det tilpasses det norske kornet, ikke ensidig omvendt. Kan vi tenke at vi ikke skal sette oss mål om enda høyere avdrått fra kyr eller raskere tilvekst på kylling, men heller tilpasse det til bruken av norsk korn, spør Bjørke og minner om at vi er nødt til å se helheten i landbruket, ikke bare korn, men også grovfôr.

– Når vi har for lite korn, hjelper ikke det å tilpasse kornproduksjonen, vi må endre grovfôret også, slik at det gir mer næring. Alt i alt dreier dette seg om å utnytte alt arealet best mulig. 

Bjørke pekte på flere tiltak for å øke norsk kornproduksjon, og nevnte jordvernet som det viktigste.

– Jordvern er viktigste tiltak for å øke kornproduksjonen, og vi ser at det ofte er kornarealene som blir lagt under asfalt, sa Bjørke.

– Økonomien i kornproduksjon må styrkes, og det må stimuleres til å produsere større volum og bedre kvalitet. Økt kornpris vil være med å øke kornproduksjonen, men må gjøres i en takt som gjør at vi kan hente ut prisen i verdikjeden; så det ikke går ut over det kraftfôrkrevende husdyrholdet. Må se på hva som kan hentes ut i markedet og hva som kan hentes ut andre steder.

Det haster med grøfting

Drenering er et viktig tiltak for å øke kornproduksjonen, og Bjørke etterlyser midlene som ble satt av i jordbruksavtalen fra 2012.

– Skal vi øke kornproduksjonen, må vi få de 100 mill som skal styrke jorda gjennom grøfting. Dette dreier seg om jord som har vært grøftet tidligere, behandling av disse søknadene kan ikke være en stor prosess. 

Landbruksministeren kan ikke gi noen dato for når grøftetilskuddet er klart. - Vi vil ha minst mulig papirarbeid i forkant av grøftinga, sier Vedum, og er klar på at det ikke er snakk om arkeologiske utgravinger før grøftinga kan starte. 

 

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum gjestet Kornkonferansen. 

– Den internasjonale kornprisen vil forbli høyere enn det vi er vant til. Vi vil se noen svingninger, men behovet for mat blir større, og prisene øker. Det er en helt annen bevissthet rundt mat, tilgang på mat og matpriser enn vi har sett tidligere, mener Vedum.

Landbruksministeren oppfordrer bønder, tillitsvalgte og politikere til å prate om viktigheten av det vi produserer, ellers er ingen opptatt av det.

– Få fram hva vi dyrker og gjør! Må få et politisk klima hvor det ikke er mulig å bevilge mindre penger til landbruk. 

Landbruksministeren vektla viktigheten av tollvernet for matproduksjonen.

– Vi kan skru opp tollsatsen på mel, men da vil konkurransekrafta på norsk korn gå ned. Og dersom vi øker målprisen på matkorn uten å gi mer til prisnedskriving for kraftfôrbrukerne, har vi plutselig ikke marked for det norske matkornet.

– Kvaliteten på forkorn har vært for dårlig, mener Vedum. For å bedre forkornet, er regleverket for pløying endret til en mer praktisk tilnærming. Pløying, sopp og annet ugras har en sammenheng. – Det er rett at kornprisen har økt de siste årene, det er riktig at hoveddelen av inntekten til kornbonden kommer fra marked, ikke tilskudd. Det stimulerer den gode bonden og god agronomi.

Plansjer fra foredragene