Illustrasjonsfoto: Jon Inge Bragstad.I uttalelsen til rapporten "Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder", understreker Bondelaget at matsikkerhet må være utgangspunktet for vurdering av hvilke tiltak som skal sette sinn ved planlegging av samferdselstiltak.

- Det er viktig å redusere konfliktnivået når samferdselsprosjekt planlegges. Ved å åpne for fysisk kompensasjon som virkemiddel ved utbygging, kan en begrense omdisponering av dyrket jord og redusere planleggingstiden for samferdselsprosjekt, sa samferdselsminister Marit Arnstad da rapporten ble offentliggjort.

Norges Bondelag 

  • mener at Stortingets nylig vedtatte mål om å øke den landbaserte matproduksjonen i takt med befolkningsveksten må ligge til grunn ved fysisk kompensasjon
  • mener at dyrka og dyrkbare ressurser kun bør omdisponeres til nasjonalt viktige samfunnsinteresser
  • er enige med arbeidsgruppa i at kompensasjonstiltak bare benyttes som en siste utvei der omdisponering ikke kan unngås, og først etter at tiltakene "unngå", "avbøte" og "restaurere" er grundig vurdert
  • at vurderingene rundt tiltakene "unngå", "avbøte" og "restaurere" blir eksternt kvalitetssikret gjennom blant annet spesifikke krav til hvert av tiltakstrinnene, før en går til det skritt å "kompensere"
  • at det ved kompensasjon, enten denne skjer i form av nydyrking, jordflytting eller flytting av matjord til arealer som allerede er dyrka, må matproduksjonspotensialet minimum være det samme, og helst høyere enn før omdisponering og kompensasjon
  • mener videre at man må ta hensyn til landets framtidig matproduksjons-potensial, ved primært å benytte jordflytting som virkemiddel ved kompensasjon
  • støtter forslaget om at det settes i gang pilotprosjekter med fysisk kompensasjon av jordbruks- og naturområder knyttet til store samferdselsutbygginger, forutsatt at det settes strenge og målbare kriterier.
  • kompensasjon må skje i nært samarbeid med berørte grunneiere, og være basert på frivillighet.

Matjorda er grunnlaget

 

-Matjorda er grunnlag for all matproduksjon og det er derfor avgjørende å ta vare på denne knappe og ikke-fornybare ressursen, skriver Norges Bondelag i kommentarene til rapporten "Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Per Skorge, Mina Mjærum Johansen.

Bondelagets temaside jordvern.

Bondelagets høringsbrev.