Hvor mye melk hver melkeprodusent kan levere, avgjøres av Landbruks- og matdepartementet i årlige kvotedrøftinger med faglaga og etter anbefalinger fra markedsregulator TINE. For 2023 ble det opprinnelig bestemt at bøndene får levere 95 prosent av disponibel melkekvote. I 2022 var forholdstallet 0,99.

Så langt i 2023 har etterspørselen etter melk og meieriprodukter vært noe høyere enn forventet, samtidig som melkeleveransen har gått noe ned. Med prognoser på nesten 30 millioner liter for lite melk gjennom året, anbefalte TINE å øke forholdstallet ved ekstraordinære kvotedrøftinger. Faglaga og LMD støttet dette, og for hele 2023 kan alle kumelkprodusenter levere 99 prosent av sin disponible kvote.

Les mer hos Landbruks- og matdepartementet.