I dag ble det holdt ekstraordinære kvotedrøftinger, og forholdstallet øker fra dagens 0,96 til 1,01 av disponibel kvote kumelk. Det betyr at melkebøndene kan levere 101 prosent av sin disponible kvote. For geitmelk beholdes forholdstallet på 0,94. Markedsregulator Tine, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks- og matdepartementet deltok på drøftingene.

- Vi har vurdert det slik at denne økningen må til for å kunne dekke opp markedet med norsk melk nå, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes. Han legger til at markedsituasjonen kan endres raskt. Derfor er det bra med tidlige grep, og at melkebøndene får beskjeden om at de kan produsere mer melk tidlig i kvoteåret, og før vekstsesongen, sier Bartnes.

Det er flere forhold som gjør at det vil være behov for mer melk enn det prognosen fra november 2019 tilsier. Lagrene hos markedsregulator Tine er noe lavere enn prognosert, og Tine har hatt utfordringer med oppstart av meieriet i Irland. Dermed trengs det fortsatt norsk melk til Jarlsberg for eksport.

De siste ukene er også markedet i Norge endret, som en effekt av korona-situasjonen. Det er usikkert hvor lenge disse endringene vil vare. Horecamarkedet med melk og ost til restauranter og hoteller ble brått helt borte. Forbrukerne spiser alle måltider hjemme, og det selges mer melk og ost i butikk. Samtidig er grensehandelen minimert pga reiserestriksjoner, og importerte varer kan bli dyrere grunnet en svak kronekurs.

Lokalprodusenter kan levere mer melk til Tine

Mange produsenter av ost, leverer også melk til Tine. Mange lokalmatprodusenter opplever stor svikt i salget som følge av korona-restriksjonene. Forskriften for lokalforedlingskvote blir nå justert, slik at disse produsentene kan levere ku- og geitemelk til Tine uten å bli ilagt overproduksjonsavgift. Dette vil redusere risikoen for disse bøndene.

Endringene gjelder for hele 2020.

De som har solgt melkekvota i den ekstraordinære utkjøpsrunden tidligere i år, kan levere melk ut året, og leveranse fra disse bøndene regnes med i disse kvotedrøftingene.

Taket for hvor mye en melkeprodusent kan levere av melk, er for 2020 på 909 000 liter.

Les referat fra kvotedrøftingene hos Landbruks- og matdepartementet.