Ikke godt nok for matjorda

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Gode forslag, men de vil ikke bremse nedbygging av matjord, sier Brita Skallerud om grunnlaget for LMDs nye jordvernstrategi.

Brita Skallerud.dagens areal- og jordvernkonferanse Kampen om arealene, som ble arrangert av KS og Landbruks- og matdepartementet, presenterte Asplan Viak  Tiltak for å styrke jordvernet. Rapporten skal danne grunnlag for LMDs jordvernstrategi som legges fram for Stortinget i mai.

- Dette vil ikke utgjøre den store forskjellen. At rapporten peker på regionale planer og oppfølging av kommunale planprosesser, er ikke godt nok for jordvernet, sier Brita Skallerud, andre nestleder i Norges Bondelag.

I rapporten peker Asplan Viak på tiltak som bedre formidling av nasjonal jordvernstrategi og en eksempelsamling  for konsentrert boligutbygging. - Dette er positive tiltak, men et styrket jordvern vil faktisk fortsatt være avhengig av et flertall i kommunestyret, sier Brita Skallerud, og viser til erfaringer hvor kommunestyrene velger kortsiktig vekst og utvikling framfor å ta vare på næringsarealene som gir mat i all framtid.

- Dyrka mark må få et strengt juridisk vern, slik 15 prosent av landets areal er vernet gjennom naturmangfoldloven og andre lover, slår Skallerud fast.

I rapporten pekes det først og fremst på virkemidler innenfor areal- og transportplanleggingen, men også tiltak innenfor samferdselssektoren og andre tiltak som jordflytting og jorderstatningsfond, blir nevnt. 

Noen tiltak som anbefales i rapporten er:

  • Regionale planer for samordnet areal- og transport, med konsentrert by- og tettstedsutvikling, klare grenser mot viktige jordbruksområder, og konkrete krav til fortetting/transformasjon samt høy arealutnyttelse.
  • Tett oppfølging av kommunale planprosesser med tidlig innspill av godt tilrettelagte arealressursdata.
  • Tydelig formidling av nasjonale jordvernmål som klargjør når bruk av innsigelse er nødvendig.
  • Opprydding og effektivisering av reglene for spredt utbygging.

Les hele rapporten fra Asplan Viak.

Ny plan for pressområdene rundt Oslo

I Oslo og Akershus legges nå planene og rammene for hvordan området skal takle utviklingen i årene som kommer. Til høsten vedtas en regional plan for areal og transport. Akershus Bondelag har i sitt høringssvar til planen, foreslått økt fortetting i etablerte tettsteder og byer, en grønn grense rundt vekstområdene, og når tilgjengelige utbyggingsarealer innenfor  den grønne grensa er utbygd, må det tilrettelegges for etablering av nye byer på arealer som ikke er i konflikt med jordbruksinteressene og der forholdene ellers ligger til rette for kollektive transportløsninger og annen miljøriktig infrastruktur.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere