Høy produktivitet i jordbruket

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Ny rapport lagt fram i dag.

Produktivitetskommisjonen la tirsdag fram sin første delrapport om produktivitetsveksten i Norge. På oppdrag fra regjeringa ser Kommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen og peker på områder der myndighetene bør gjennomføre tiltak for å øke produktiviteten.

Rapporten viser at produktivitetsveksten i landbruket er høyere enn gjennomsnittet i fastlandsnæringene. Bønder er innovative og tar tidlig i bruk ny teknologi, noe som viser seg igjen i at arbeidsproduktiviteten de siste ti årene har økt med i gjennomsnitt 4,6 prosent.

Viser ikke hele bildet

Samtidig gir ikke rapporten hele bildet av hva landbruket bidrar med i det norske samfunnet.

- Næringa produserer mange verdier som er viktige for folk som er vanskelig å måle i kroner og øre. Vi må huske på at næringa har en samfunnsrolle som krever tilstedeværelse over hele landet. Det gir ikke de største utslagene på produktivitetsvekst, men det gir mulighet for mangfoldig matproduksjon og er god distriktspolitikk, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Til tross for høy arbeidsproduktivitet i næringa stiller Kommisjonen spørsmål ved verdien av et norsk landbruk sett opp mot kostnadene.

Aldri vært viktigere med norsk matproduksjon

- Det er høyst nødvendig å opprettholde en norsk matproduksjon på norske ressurser, og det har aldri vært viktigere. Verden står overfor klimaendringer som truer vår samlede evne til å produsere mat. Regjeringa har også et politisk mål om å styrke det landbaserte næringslivet. Da er landbruket og næringsmiddelindustrien med sine rundt 90 000 arbeidsplasser helt sentral for verdiskaping og sysselsetting, særlig i distrikta, understreker Bartnes.

- Den framtidige verdiskapingen i Norge etter olje og gass vil blant annet komme gjennom det grønne skiftet. Verdiskaping basert på norske fornybare ressurser fra jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk utgjør basisen i dette skiftet for næringslivet.

Les sammendraget av Produktivitetskommisjonens rapport her.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere