Klokka 12.00 i dag la staten fram sitt tilbud til årets jordbruksforhandlinger. Departementsråd Leif Forsell overrakte tilbudet til landbrukets forhandlingsleder Lars Petter Bartnes på vegne av staten. Tilbudet fra staten har ei ramme på 90 millioner kroner. Kravet fra næringa, som ble lagt fra 24. april har til sammenlikning ei ramme på 950 millioner kroner.

Statens forhandlingsleder Leif Forsell mener likevel dette tilbudet gir et godt grunnlag for en avtale mellom partene.

Ramme

Ramma på årets tilbud fra staten er på 90 millioner. Det er under en tidel av kravet fra næringa på 950 millioner kroner. Jordbruket krever ei ramme på 950 millioner kroner. Finansiert med målprisøkning på 380 millioner og økte budsjettoverføringer på 490.
Statens ramme er på 90 millioner kroner. Finansiert med målprisøkning på 190 millioner kroner og et kutt i budsjett på -110 millioner kroner.

Linje B er et fratrekk i årets ramme på grunn av høyere inntektsvekst enn forventa i 2014 og hittil i 2015.

MålprisInntektsvekst på 1,75 prosent

Tilbudet tilsvarer en økning per årsverk på knappe 6000 kr, eller ca 1, 75 % inntektsvekst. Vi krevde 24 200 kr i økte inntekter per årsverk.
Andre inntektsgrupper får ei økning på rundt 10.000 kroner per årsverk i årets lønnsoppgjør.
- Statens tilbud må ses på bakgrunn av at inntektsveksten i jordbruket har vært klart sterkere enn for andre grupper, både i 2014 og i 2015, sa statens forhandlingsleder Leif Forsell da han la fram tilbudet.
Norske bønder ligger fortsatt om lag 150.000-200.000 kroner bak andre yrkesgrupper per årsverk.


Melkekvoter

Innenfor kvoteordningen for melk foreslår staten en ny regioninndeling som får betydning for omsetning og leie av kvoter, slik som varslet i jordbruksoppgjøret 2014. Regjeringa foreslår å redusere antallet regioner for omsetting av melkekvoter fra 18 til mellom sju og ni, slik som ei arbeidsgruppe nedsatt av regjeringa gjorde rede for i en rapport tidligere i vår.

Norges Bondelag vil beholde 18 regioner for omsetning av melkekvoter.

Utsiktsrydding

Staten foreslår ei ny ordning for rydding av kulturlandskap og veikanter  i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Ordninga har ei ramme på 20 millioner kroner.
Samtidig reduseres arealtilskuddet til innmarksbeite på 52 millioner kroner..


Lite på korn og klima

Statens tilbud svarer ikke på klimasatsingene i jordbrukets krav.  Gratis førsteråd for klimatiltak på gården og Klima og miljøfond- Fond med skattefordel etter modell fra skognæringa for å gjøre investeringer i klima og miljøtiltak på gården er ikke prioritert. Det er heller ikke kravet om å doble satsene for dreneringstilskudd til inntil 2000 kr pr dekar og 30 kr pr løpemeter ved usystematisk drenering.

Dette er de største kutta:

 • Staten foreslår å avvikle rentestøtteordninger. Det utgjør ca 60 millioner kroner.
 • Kutt i kulturlandskapstilskudd på 18,4 millioner kr. Utgjør 2 kr pr dekar.
 • Avvikle tilskudd til frakt av pelsdyrfôr på kr 17,8 millioner kroner.
 • Kutt i arealtilskudd til innmarksbeite på 52 millioner kroner. Det utgjør 8 kr pr dekar i snitt, og kommer som følge av reduksjon i omregningsfaktoren for arealtilskudd til innmarksbeite fra 0,6 dekar til 0,5 dekar.
 • Kutt i husdyrtilskuddet til gris på 13 millioner kroner.
 • Avvikle distriktstilskudd til egg i Trøndelag og distriktstilskudd til fjørfekjøtt.
 • Kutt i bevilgninga til drenering på 20 millioner kroner.

Her er økningene i statens tilbud:

 • Prisnedskrivingen av råvarer til kraftfôr styrkes med 64 millioner kroner for ikke å øke kraftfôrprisen.
 • Kvalitetstilskudd storfekjøtt økes med 30 øre pr kg og totalt med 13 millioner kroner.
 • Det bevilges 20 millioner kroner til ”utsiktsrydding” i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.  Ordningen skal finansiere rydding av kulturlandskap, veikanter og utsiktspunkt.
 • Statens foreslår å utbetale lammeslakttilskuddet over slakteoppgjøret (ingen bevilgningsøkning).

Ingen endringer i satsene for:

 • Driftstilskudd melk og ammeku
 • Velferdsordninger (avløser, ferie/fritid, sykdomsavløsning, landbruksvikar)
 • Arealtilskudd for grovfôr, korn, grønnsaker, potet, frukt og bær.
 • Beitetilskudd
 • Distriktstilskudd melk, kjøtt (unntatt fjørfe), frukt og bær
 • Frakttilskudd korn, kraftfôr og slakt
 • Bunnfradraget
 • Tilskudd til økologisk landbruk