- Forverrer ulvesituasjonen

Publisert 20.05.2016
  • Tips en venn om denne siden

Stortingsflertallet er enige om framtidens ulvepolitikk. - Dette løser ikke de store problemene med dagens ulvepolitikk, mener lederen i Norges Bondelag.

- Dette løser ikke de store problemene med dagens ulvepolitikk. Ved å gi ulven fortsatt prioritet har politikerne i praksis sagt nei til sauenæring i disse områdene.  Inne i ulvesonen er folks tillit til rovdyrpolitikken lav og konfliktnivået eskalerer. Jeg kan ikke se at dette vil endre på det, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

Torsdag ettermiddag ble det kjent at stortingsflertallet er enig om et forlik i ulvepolitikken. Det årlige bestandsmålet for ulv vil være på 4-6 årlige ynglinger, mot dagens tre ynglinger. Tre av disse skal være helnorske, mens ynglinger i grenseflokker skal telle halvparten av de helnorske ynglingene. Erfaringer tilsier at forvaltningen vil praktisere det høyeste tallet i et bestandsintervall som et minimumsmål.

- Økningen av bestandsmålet vil forverre situasjonen. Forliket legger opp til at vi skal ha rundt 60 ulv i Norge hvert år, i tillegg til streifdyr fra Sverige. Når vi vet at en ulv kan ta opp mot 40 sauer i løpet av ei natt, er skadepotensialet stort. Inne i ulvesona har bøndene langt på vei måttet gi opp å bruke utmarksbeitene, men også utenfor sona tar ulven mange dyr hver sommer, sier Bartnes.   


Krever tøffere forvaltning

I forliket foreslår partiene FrP, Høyre, KrF og Ap å redusere størrelsen på dagens ulvesone noe.


- I teorien vil det kunne lette trykket for dem som driver i randsonene, men samtidig vil ulvepresset og konfliktene inne i den nye sona tenkes å øke som følge av at samme antall dyr skal fredes på et mindre område. Dersom situasjonen skal bli bedre for sauebøndene i randsona krever det at forvaltningen blir tøffere, sier Lars Petter Bartnes.

Stortingsflertallet ber også regjeringen utrede flere sider ved dagens ulvepolitikk. Blant annet skal de se nærmere på hvordan tap av næringsinntekter inne i ulvesona kan kompenseres i framtida.

- Innføringa av rovdyrsoner har tvunget mange sauebønder til å gi opp næringa si som følge av store og vedvarende tap til rovdyr. Dette har de fleste ikke fått noen erstatning for. Dette forliket vil forverre situasjonen for mange. Tapet av næringsinntekter som følge av rovdyrpolitikken må erstattes fullt ut, sier Bartnes. 


Må bli reell høring og behandling i Stortinget

Mandag skal næringskomiteen på Stortinget ha høring på regjeringas forslag til ulvemelding.
- Utgangspunktet for høringen er at politikerne skal få kunnskap om hvilke konsekvenser dette vil få for blant annet beitenæringene.  Vi forutsetter at dette forliket ikke gjør høringen til en skinnprosess. Det er også viktig at det sendes over ei sak til ei åpen demokratisk behandling i Stortinget. Denne saken har stor innvirkning på mange menneskers næringsgrunnlag og hverdag, og må behandles deretter, avslutter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.
 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere