Klima- og miljødepartementet vedtok 30. mai revidert forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.
- Den nye erstatningsforskrifta er nå vedtatt, og resultatet er en klar forbedring sammenligna med det forslaget som først ble sendt på høring, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.
- Vi forutsetter at retten til full erstatning av tap og følgekostnader står ved lag og at den nye forskriften praktiseres slik at faktisk rovdyrtap blir erstattet i samsvar med Krokann-dommen, sier Bartnes.

Sikrere tapsårsak

Den reviderte forskriften setter vilkår om at saueeier må dokumentere saueholdet ved blant annet å oppgi individspesifikk informasjon. Formålet med dette er å gi rovviltmyndighetene informasjon slik at tapsårsak kan fastslås med større sikkerhet. Ved avslag på erstatning må forvaltningen kunne sannsynliggjøre at tapet skyldes andre årsaker enn rovvilt, jamfør Krokann-dommen.

Forebyggende tiltak

I retningslinjene til forskriften presiseres det at dyreeier må gjøre nødvendige forebyggende tiltak for å komme i posisjon til å få erstatning med henvisning til dom i Høyesterett av 10.10.2012 (Kleiva-dommen).  Det er et prinsipp i rovdyrpolitikken at den enkelte bruker skal holdes økonomisk skadesløs. Norges Bondelag krever at staten dekker alle ekstra kostnader knyttet til forebyggende tiltak fullt ut.

Det er innført en ny paragraf 7 som gir mulighet for å gi et forenklet erstatningsoppgjør når gitte kriterier er oppfylt. Da skal alt tap utover normaltapet erstattes. Kriteriene for dette er imidlertid strenge.

§ 8 i den nye forskriften viderefører behandling av søknader ut fra sannsynlighetsvurdering av sauetapet.