(Arkivbilde)

Mange opplever store utfordringer med vanskelige værforhold, som vil føre til økonomiske tap. Noe av tapet vil kunne dekkes av Statens erstatningsordning (avlingsskadeordningen), og for dem som har forsikringsdekning, vil ytterligere en andel av tapet kunne dekkes inn.

Statlig erstatningsordning for klimabetingende skader i plante- og honningproduksjon

Formålet med ordningen er å redusere tap som oppstår som følge av svikt i produsert mengde. Ved erstatning dekkes redusert avling i kilo og ikke en eventuell reduksjon i kvalitet, unntatt kvalitetstap i frukt og bær. Beregnet erstatning ved avlingssvikt under 5 000 og over 500 000 kroner per vekstgruppe utbetales ikke. De fem vekstgruppene er grovfôr, korn/oljefrø, poteter, frukt, grønnsaker og bær.

Erstatningen gis bare for skade ut over et visst minimumsomfang, i form av egenandel som ved avlingssvikt er 30 prosent av gjennomsnittsproduksjon per vekstgruppe.

Lov om sikring mot og erstatning for naturskader og Lov om naturskadeforsikring

Gjennom naturskadeloven reguleres det offentliges tilbud om erstatning for naturskader der det ikke er mulig å forsikre seg gjennom en vanlig forsikringsordning. Erstatning på verdier som ikke kan brannforsikres dekkes gjennom Statens naturskadefond. Følgende skadeobjekter kan søkes erstattet fra naturskadefondet:

•Jordbruks- og skogbruksareal

•Gjerde (Hvis det ikke er adgang til å forsikre det)

•Utmark ved skade på grunnen

•Veier og bruer i privat eie

 

Statens naturskadeordning har følgende oppgaver:

  • Å yte erstatning for naturskader i de tilfeller der det ikke er adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikringsordning, (fondet kan ikke yte erstatning dersom skadelidte faktisk får skaden dekket av en forsikring)
  • Å fremme sikring mot naturskade
  • Å yte tilskudd til sikringstiltak

Erstatning ytes ikke for skade som umiddelbart skyldes lyn, frost (tele) eller tørke. Det samme gjelder for skade som skyldes angrep av dyr, insekter, bakterier, sopp eller lignende. Det kan heller ikke kreves erstatning av fondet for skade som umiddelbart skyldes nedbør eller isgang, men fondsstyret kan likevel yte hel eller delvis erstatning hvor særlige forhold tilsier det.

Egenandel og erstatningsutmåling

Ved naturskadehendelser som søkes erstattet av Statens naturskadefond er det en egenandel på kr 10.000. Beløpet trekkes fra skadetaksten før naturskadefondet fastsetter beregningsgrunnlaget for erstatningen etter reglene i naturskadeloven. Skaden erstattes med 85 prosent av beregningsgrunnlaget. Ved lengre stans i en virksomhet kan det ytes hel eller delvis erstatning for driftstap når særlige forhold tilsier det. Det samme gjelder for utlegg som noen har hatt for å avverge skade.

Forsikringsdekning for skadet varelager– Eksempel fra Gjensidige

Forsikringen for avling og varer omfatter:

  • Høstet avling
  • Varer for salg
  • Varer til bruk i produksjonen
  • Avling og varer i transportulykke (begrenset opp til 100 000 kroner)
  • Miljøfiendtlig avfall.

Denne forsikringen kan også kombineres med forsikringen for produksjon av kulturer, som dekker uhøstet avling. I forsikringen for avling og varer får du en kombinert dekning som også inkluderer naturskade.

Forsikringsdekning for avlingssvikt – Eksempel fra Gjensidige

Hvis avlingssvikten er berettiget erstatning i Statens erstatningsordning etter ”Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon”, er den også berettiget erstatning fra forsikringsselskapet, for alle som har tegnet ”Heldekning produksjon frilandskulturer”. Erstatningen er, etter fradrag for egenandel, begrenset til 15 prosent av det totale tapet som følge av avlingssvikten.

 

For mer informasjon, kontakt Pål-Arne Oulie, tlf. 22054514