Illustrasjonsfoto: Tore Henrik Øye.Det mener Norges Bondelag og Norske Lakseelver og viser til revisjonen av lov om laksefisk og innlandsfisk (Prop. 86 L 201-2012) der det blir åpnet for at staten kan sette vilkår om fisket for en bestemt periode når det bevilges vesentlig økonomiske midler til tiltak. Slike vilkår kan omfatte allmennhetens adgang til fiske. Miljøverndepartementet mener kalking og gyrobekjempelse kan være tiltak der det er aktuelt å stille vilkår om allmennhetens adgang til fiske.

Prinsipielt feil

Norske Lakseelver og Norges Bondelag mener det er prinsipielt feil å sette grunneierrettighetene til side. - Allmennheten er et uegnet begrep når man skal legge til rette for at flere kan ta del i laksefisket, heter det i uttalelsen som er sendt Stortingets energi- og miljøkomité.

Bredden i tilbudet avgjør tilgangen

-Vi er svært opptatt av at flest mulig skal få tilgang til et laksefiske av god kvalitet. Suksesskriterier for å sikre flere lettere tilgang til fiske er å utvikle bredden i fisketilbudet. Økt tilrettelegging, bedre organisering og nettsalg av fiskeopplevelser vil også stå sentralt for å sikre at flere kan ta del i laksefisket, heter det.

Pliktig organisering

De to organisasjonene er positive til at lov om laksefisk og innlandsfisk revideres. Samtidig understreker organisasjonene at det er nødvendig å innføre krav om pliktig organisering for at fiskerettshaverne skal kunne ta et aktivt forvalteransvar for fiskeressursene i lakseførende vassdrag.