EU strammer inn plantevernbruk

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

EU-kommisjonen har besluttet å forlenge tillatelsen for bruk av plantevernmiddel med glyfosfat med 18 måneder. I tillegg innføres det flere restriksjoner for bruken av stoffet.

EU-flagget

Debatten om forlenget tillatelse for bruk av plantevernmiddel med glyfosfat har pågått i EU over lengre tid. Organisasjonen IARC har ment at stoffet bør klassifiseres som kreftfremkallende, mens blant annet den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs matvareorganisasjon (FAO) mener at det ikke er faglig grunnlag for en slik konklusjon

I går besluttet Kommisjonen å forlenge tillatelsen for bruk av stoffet med 18 måneder, men strammet samtidig inn på hvordan ugrasmiddel med stoffet kan brukes og hvem som kan benytte det. Om halvannet år vil godkjennelsen vurderes på nytt i lys av tilgjengelig kunnskap.

- Vi er positive til den faglig baserte tilnærmingen som Kommisjonen legger til grunn. Restriksjonene som innføres ved bruk i moden åker reflekterer i stor grad dagens norske regelverk. Krav om autorisasjon av de som kan benytte ugrasmiddel med glyfosfat gir også en mer restriktiv bruk, sier Skorge.

Han viser til at mens det i flere amerikanske og europeiske land som USA og Danmark, har vært vanlig å bruke ugrasmiddel med glyfosfat på avlinger som skal gå til mat, er det i Norge allerede forbudt å bruke stoffet direkte på avlinger. Det er kun for byggkorn som skal gå til dyrefôr, at glyfosfat kan benyttes unntaksvis direkte på avlingen i de tilfeller sprøyting etter høsting blir for seint til å få tilfredsstillende virkning.

Vil stimulere til mer forskning

Skorge peker på at et umiddelbart forbud mot bruk av ugrasmiddel med glyfosfat ville fått store konsekvenser for Europas matproduksjon

- Bruken av plantevernmidler bør alltid være restriktiv. Men ifølge NIBIO finnes i det i dag ikke alternativer til glyfosfat. Ved å godkjenne bruken av stoffet for en kortere periode enn tidligere vil det i større grad stimulere til mer forskning på mulige alternativer i framtida, sier Skorge.

Fravær av mulige alternativer gjør også at et umiddelbart forbud ville gitt en negativ klimaeffekt og påvirket vanntilstanden nær jordene.

- Et umiddelbart forbud ville medført negative miljøkonsekvenser i form av behov for mer drivstoffbruk per produserte matenhet og mer jordarbeiding, som kan gi økt avrenning fra jordene og konsekvenser for vanntilstanden.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere