Etterlyser midler til fossilfritt landbruk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Vi trenger en politikk som gjør det lønnsomt å ta nye fremtidsretta løsninger i bruk. Det var budskapet fra Norges Bondelag til Stortingets energi- og miljøkomite.

Torsdag stilte Norges Bondelag på høring om forslaget til statsbudsjett for 2015 i Stortingets energi- og miljøkomite. Første nestleder, Kristin Ianssen og seniorrådgiver Finn Erlend Ødegaard la fram Bondelagets synspunkter i høringa.

Kristin Ianssen og Finn Erlend Ødegård på høring i Stortingets energi- og miljøkomite. Fossiltfritt landbruk

I forslaget til statsbudsjett fpr 2015 reduseres midlene til forskning og innovasjon i landbruket med 18,7 millioner kroner, som tilsvarer 4,3 prosent. Norges Bondelag har et mål om fossilfritt landbruk innen 2030, og et mål om økt norsk matproduksjon, der alle jord- og beiteressurser utnyttes.

- Vi trenger mer kunnskap om klimasmarte løsninger slik at vi kan utnytte de fornybare ressursene som næringa forvalter, og en ny politikk som gjør det lønnsomt å ta nye fremtidsretta løsninger i bruk, sa Ianssen og Ødegård under høringa, og bad komiteen prioritere forskningsfeltet for å oppnå disse målene.

- Norges Bondelag mener nedprioriteringen av midler til forskning på landbruksområdet, særlig BIONÆR-programmet, er et steg i feil retning, og ber komiteen bidra til at forskingsmidlene opprettholdes. 

Etterlyser omstillingsmidler

Norges Bondelag pekte også på flere endringer på rovdyrsida. FKT-midlene, midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak er redusert fra 84,1 millioner i 2008 til 68 millioner i budsjettet for 2014.

- Vi ber om at komiteen øker post 73, midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak, fra 68 millioner til 100 millioner, hvorav 20 millioner øremerkes omstilling av sauebruk som har omfattende rovvilttap over tid, sa utsendingene fra Norges Bondelag under høringa.

Vannforvaltning og villaks

Norges Bondelag uttrykte også behov for å styrke arbeidet med bekjempelse av lakseparasitten Gyro, og støttet KrF sitt forslag om å øke budsjettet med 30 millioner til bekjempelse av Gyro og 10 millioner til kalking.

- Dette er en viktig sak for Norges Bondelag, siden villaks har stor næringsmessig og rekreasjonsmessig verdi for om lag 10 000 landbrukseiendommer langs lakseførende vassdrag. Villaksen gir grunnlag for turisme og rekreasjon, sa Ianssen og Ødegård under høringa.

Norges Bondelag bad også komiteen sette av 80 millioner til et eget overvåkingsprogram for vannforekomstene foroppfylling av vanndirektivet.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere