Etterlyser midler til fossilfritt landbruk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Vi trenger en politikk som gjør det lønnsomt å ta nye fremtidsretta løsninger i bruk. Det var budskapet fra Norges Bondelag til Stortingets energi- og miljøkomite.

Torsdag stilte Norges Bondelag på høring om forslaget til statsbudsjett for 2015 i Stortingets energi- og miljøkomite. Første nestleder, Kristin Ianssen og seniorrådgiver Finn Erlend Ødegaard la fram Bondelagets synspunkter i høringa.

Kristin Ianssen og Finn Erlend Ødegård på høring i Stortingets energi- og miljøkomite. Fossiltfritt landbruk

I forslaget til statsbudsjett fpr 2015 reduseres midlene til forskning og innovasjon i landbruket med 18,7 millioner kroner, som tilsvarer 4,3 prosent. Norges Bondelag har et mål om fossilfritt landbruk innen 2030, og et mål om økt norsk matproduksjon, der alle jord- og beiteressurser utnyttes.

- Vi trenger mer kunnskap om klimasmarte løsninger slik at vi kan utnytte de fornybare ressursene som næringa forvalter, og en ny politikk som gjør det lønnsomt å ta nye fremtidsretta løsninger i bruk, sa Ianssen og Ødegård under høringa, og bad komiteen prioritere forskningsfeltet for å oppnå disse målene.

- Norges Bondelag mener nedprioriteringen av midler til forskning på landbruksområdet, særlig BIONÆR-programmet, er et steg i feil retning, og ber komiteen bidra til at forskingsmidlene opprettholdes. 

Etterlyser omstillingsmidler

Norges Bondelag pekte også på flere endringer på rovdyrsida. FKT-midlene, midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak er redusert fra 84,1 millioner i 2008 til 68 millioner i budsjettet for 2014.

- Vi ber om at komiteen øker post 73, midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak, fra 68 millioner til 100 millioner, hvorav 20 millioner øremerkes omstilling av sauebruk som har omfattende rovvilttap over tid, sa utsendingene fra Norges Bondelag under høringa.

Vannforvaltning og villaks

Norges Bondelag uttrykte også behov for å styrke arbeidet med bekjempelse av lakseparasitten Gyro, og støttet KrF sitt forslag om å øke budsjettet med 30 millioner til bekjempelse av Gyro og 10 millioner til kalking.

- Dette er en viktig sak for Norges Bondelag, siden villaks har stor næringsmessig og rekreasjonsmessig verdi for om lag 10 000 landbrukseiendommer langs lakseførende vassdrag. Villaksen gir grunnlag for turisme og rekreasjon, sa Ianssen og Ødegård under høringa.

Norges Bondelag bad også komiteen sette av 80 millioner til et eget overvåkingsprogram for vannforekomstene foroppfylling av vanndirektivet.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere