- Eksportlandbruket negativt for Uruguay

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Eksportrettinga av landbruket i Uruguay har hatt negativ effekt på miljøet og familielandbruket.

F.v. Alberto Villareal, Heidi Lundeberg, Brita Brekke og Arild Hermstad deltok i paneldebatt om kva handelsreglar som er bra for miljøet, kvinner og matsikkerheit, foto: Hildegunn Gjengedal.- Vi burde heller satse meir på å produsere mat til eige folk. Det sa naturvernaren Alberto Villareal på Globaliseringskonferansen, som eit tilsvar på Framtiden i våre henders innlegg.

Friends of the Earth

Villareal var ein av grunnleggarane av Friends of the Earth i Uruguay, og er regionskoordinator for Friends of the Earth´s internasjonale program på handel, miljø og berekraft, og Latin-Amerikakoordinator for Food and Water Watch. Han har jobba mykje med landbruk, biodiversitet og intellektuell eigedomsrett i WTO og regionale handelsavtaler.

Har misst mange bønder

- På grunn av liberaliseringa av landbrukssektoren har vi misst mange bønder. Vi har misst tradisjonelle vekstar. Biodiversiteten er redusert og vassressursar er forureina, sa Villareal.

Han peika på at meir enn 50% av kjøtindustrien for eksportlandbruket var eigd av utanlandske selskap, særleg frå Brasil, og at amerikanske selskap og selskap frå New Zealand var på full veg inn for å ta over meierisektoren.

Familielandbruket blir kasta ut

- Familielandbruket blir kasta ut. Landbruket blir i større grad eigd av transnasjonale selskap. Spørsmålet er om dette er det beste, sa Villareal.

Han var ein av innleiarane på møtet om kva handelsreglar som er bra for klimaet, kvinner og matsikkerheit, arrangert av Handelskampanjen (der Norges Bondelag er medlem), Fellesrådet for Afrika, Kirkens Nødhjelp og Framtiden i vår hender.

Handel for å oppfylle retten til mat

Dagleg leiar Arild Hermstad i Framtiden i våre hender meinte handel verken var bra eller dårleg, men at det var nødvendig med handel for å oppfylle retten til mat. – Klimaendringane gjer det risikofylt å basere seg på eigen matproduksjon. Nasjonalstatane endrar seg heile tida. Det er irrasjonelt å basere seg på nasjonalstatar, sa Hermstad. Han peika på døme på positive effektar av eksportjordbruket. – Det er ikkje motsetnader mellom lokale og globale marknader, sa Hermstad. Men då fekk han motbør.

Eksportlandbruk og lokalproduksjon

– Jau, det er motsetnad mellom eksportlandbruket og lokalproduksjon. Det får vi klare meldingar om frå vår partnerar i sør, som t.d. MST (dei jordlause sin organisasjon i Brasil), sa Heidi Lundeberg, som er dagleg leiar i Latinamerikagruppene og leiar i Handelskampanjen.

Mellommenn tek overskotet

Alberto Villareal peika også på at det ikkje var bøndene som tente på eksporten: - Småbønder sin produksjon når sjeldan verdsmarknaden. Dessutan er det mellommenn som tek størstedelen av overskotet. Kanskje får vi ein litt positiv effekt på økonomien (”trickling down”), men til kva kostnad, spurde Villareal.

Rike menn som tener på handelen

Brita Brekke frå Spire som tidlegare har jobba i Bygdekvinnelaget meinte handelen med landbruksvarer hadde lite positiv effekt for kvinner. – Det er i hovudsak rike menn som tener på handelen. Kvinnene er stort sett småbønder på bygda og arbeidarar i landbruket, sa Brekke.

Bondelagets temaside internasjonalt arbeid

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere