Bønder tapar ved frihandel

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

- Frihandel gir ikkje frie bønder, men frigjer i staden eit land frå bøndene sine.

Slik konkluderte økonomiprofessor Mathias Binswanger under eit seminar på WTOs offentlege forum, arrangert av Norges Bondelag i samarbeid med sveitsiske og kanadiske bønder.

Binswanger peika på at bøndene har lite makt i verdikjeden for mat, og at etterspurnaden etter mat er lite elastisk. Dess meir effektive bøndene er, dess meir fell prisen. Det blir også skild lite på kvalitet i dei fleste matvarer.

- Bøndene sel det meste av sine produkt til matvareindustrien eller daglegvarehandelen. Mange små seljarar (bøndene) av homogene produkt forheld seg til få store kjøparar. Difor er makta hjå kjøpar. Etterspurnaden er i tillegg lite elastisk. Mat må ein ha, så ein kjøper mat uansett pris, forklarte Binswanger.

Treng støtte og tollvern

Binswanger konkluderte med at ein må gi støtte og tollvern for å oppretthalde landbruk i mange land. Han brukte sitt eige heimland som døme:

- Følgjer ein prinsippet om komparative fortrinn ville Sveits måtte gi opp det meste av sitt landbruk. Sjølv om bøndene blir mykje meir produktive, kan dei aldri konkurrere på verdsmarknaden. Landbruket kan berre overleve med støtte og tollvern, konkluderte Binswanger.

Gimming: Risikabelt å satse alt på import

Bjørn Gimming representerte Norges Bondelag på seminaret. Foto: Hildegunn Gjengedal

Nestleiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag sat også i panelet under debatten. Han peika på at det er risikabelt å satse på produksjon i nokre få område i verda viss ein skal brødfø 10 mrd menneske i 2050 i eit skiftande klima: - WTO-regelverket må ikkje hindre matproduksjon i marginale område. Skal vi brødfø eit veksande folketal i endra klimatiske forhold må vi ha produksjon i alle land, sa Gimming.

Leiaren for bondelaget på New Zealand, William Rolleston, meinte derimot at handel er viktig for å sikre matforsyninga. Han meinte derimot at bøndene der var meir nøgde etter at dei fjerna toll og støtte på 1980-talet. New Zealand, med eit folketal på 4,5 millionar, produserer 35% av all mjølka på verdsmarknaden.

- Matsikkerheit er ikkje matsuverenitet. Eit land skal sørge for at folket har nok mat, nasjonal eller importert. Vi må produsere mat mest mogleg effektivt for å kunne brødfø verda, sa Rolleston.

Leiaren for det kanadiske bondelaget, Ron Bonnett, som har både store eksportørar og importørar som medlemmer, meinte derimot det er viktig å ha produksjon i alle land.

- Vi må produsere så mykje som mogleg nasjonalt, så supplere med import. WTO må anerkjenne dette.

Internstøtte i fokus i WTO

Paneldebatten vart arrangert som eitt av mange parallellseminar på det årlege WTO Public Forum. Rekordmange 2200 deltok i årets forum. Tema i år var inkluderande handel, og generaldirektør Roberto Azevedo slo i si innleiande tale fast at nokre grupper ikkje nyt godt av handelen, og at ein må jobbe for å inkludere desse gruppene meir i handelen. Siste tala frå WTO viser ein dramatisk nedgang i handelen, ikkje sidan 2008 har den vore så låg. – Det er ikkje uvanleg med eit tilbakeslag for handelen i vanskelege tider. Men no går det i feil retning, vi treng action, sa Azevedo.

EUs handelskommissær Cecilie Malmstrøm viste til EUs handlingsplan for handel, som vektlegg at handelen må vere effektiv og ”trickle down” til dei som treng det, open og verdibasert, slik at den ivaretek standardar for miljø, arbeidsliv og menneskerettar.

Det har ikkje vore store framsteg i WTO-forhandlingane sidan ministermøtet i Nairobi i desember 2015. Fram mot neste ministermøte i 2017 er fokus på landbukssida retta inn mot internstøtte, men lite konkret ligg førebels på bordet. 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere