Bondelaget vil øke pengene til forebyggende tiltak

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

På statsbudsjettet har midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak gått ned med 20 millioner. NB vil øke.

Bondelaget vil øke midlene til forbyggende og konfliktdempende tiltak.Siden 2008 har midlene til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) blitt redusert med 20 millioner kroner. Samtidig er det lagt til nye kostnader på den samme budsjettposten i form av fellingsvederlag til kommunale fellingslag og kompetanseutbygging. Bare i 2013 gikk det 10 millioner kroner nettopp til slike formål.

Mer til forebyggende og konfliktdempende tiltak

Da Norges Bondelag møtte Stortingets energi- og miljøkomite til høring om forslaget til statsbudsjett for 2014, foreslo leder Nils T. Bjørke og seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård at summen til FKT-tiltak må ØKE med 20 millioner kroner. Samtidig ville Bondelaget øremerke 10 millioner kroner til omstilling av sauebruk i tungt belastede rovdyrsoner.

Penger å spare

-Det ligger en betydelig innsparingsgevinst ved at rovdyr i prioriterte beiteområder tas ut før beitesesong og mens snøen fortsatt ligger på bakken, skriver Norges Bondelag i brevet som ble oversendt energi- og miljøkomiteen. - Det er brukt betydelige ressurser i regi av kommunale fellingslag i sommer på å ta ut ulv og bjørn i prioriterte beiteområder uten at det har gitt resultater. I tillegg bidrar disse rovdyrene til at erstatningsutbetalingene øker, peker Bondelaget på.

Utnytter fôrressurser til en milliard kroner

1,9 millioner sau og lam og 225.000 storfe høster fôrressurser i utmarka tilsvarende en million dekar fulldyrka grasareal Bondelagsleder Nils T. Bjørke, foto: Ragna Kronstad.med en fôrverdi på en milliard kroner. Förpotensialet i utmark er likevel det dobbelte og produksjonsressursen er viktig for å nå målet om økt norsk matproduksjon, understreker Bondelaget og viser til at beitebruk bidrar både til økologisk og økonomisk bærekraftig produksjon av mat.

Kulturlandskap og biologisk mangfold

- Beitebruk viktig for å pleie kulturlandskapet og for å ivareta det biologiske mangfoldet. Store rovdyrtap påfører beitedyr store lidelser. Dette er ikke forenlig med kravet om et etisk dyrehold og svekker mulighetene for utnyttelsen av de samlede utmarksressursene, skriver Norges Bondelag.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Finn Erlend Ødegård

 

0 Kommentarer

Det er ingen kommentarer

Legg til kommentar

Felter merket med fet skrift må fylles ut
Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere