Bondelaget vil ha ny erstatningsbestemmelse

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Beiteretten er uten verdi, slår Bondelaget fast og vil møte statsråden for å be om en ny erstatningsbestemmelse.

- Rovdyrproblemet har mye større økonomiske konsekvenser for grunneiere innenfor sonen yngleområder for rovdyr enn de økonomiske tap som påføres grunneierne innenfor andre verneområder, skriver Bondelaget i et brev til klima og miljøminister Tine Sundtoft. Bakgrunnen er at grunneiere etter naturmangfoldloven har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vern medfører en vanskeliggjøring av igangværende bruk.

Husdyrholdere "sjakk-matt"

-Husdyrholdere er satt helt "sjakk-matt",  heter det i brevet der Bondelaget krever at det utarbeides en ny erstatningsbestemmelse i naturmangfoldloven som sikrer husdyrholdere innenfor sonen yngleområde for rovdyr. Bondelaget ønsker at husdyrholdere skal ha en valgrett til å kreve at staten erstatter deres fulle økonomiske tap av næringsgrunnlag på grunn av rovdyrproblemet ved å måtte oppgi husdyrholdet på eiendommen, eventuelt at staten erstatter alle ekstra kostnader fullt ut ved fortsatt husdyrhold.

Lovendringer og kursendring

Norges Bondelag ber om et møte med departementets ledelse for å gå gjennom temaområder der Norges Bondelag krever lovendringer og en klar kursendring i departementets og underliggende organers forvaltningspraksis.

Menneskerettigheter og Bernkonvensjonen

Temaområdene omfatter blant annet:

  • Menneskerettighetsloven der Bondelaget peker på at vernet etter kontrollregelen i menneskerettighetskonvensjonen også gjelder for grunneiere/husdyrholdere som blir utsatt for rovdyrproblemet innenfor sonen yngleområde for rovdyr.
  • Krav om erstatningsvern på grunn av rovdyrsituasjonen innenfor yngleområder.
  • Bernkonvensjonen - Norge kan ikke lenger påberope seg Bernkonvensjonen som en forpliktelse så lenge bjørnebestanden ikke er truet.
  • Rovdyrforlket fra Stortinget 2011 blir ikke praktisert verken etter ordlyden eller etter intensjonen. Noe som krever konkrete forbedringer i ordlyd og praktisering.
  • Påberoping av nødverge ved rovdyrs angrep må være "når avliving må vurderes som påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på bufe, tamrein og gris".

Motorferdsel i utmark

- Miljøvernmyndighetene tolker motorferdsellova for strengt i forhold til bruk av motorkjøretøy i jordbruksnæringa. Næringa må utvikle seg og få ta i bruk nye hjelpemidler som lovlig bruk etter motorferdselloven.

Naturmangfoldloven

- Myndighetene må ved praktisering av naturmangfoldloven snu saksbehandlingen "opp ned" ved at berørte parter blir tatt med i arbeidet med å utarbeide en god handlingsplan før alle premisser er nedfelt i forskrift

- Det må innføres en praksis ved praktisering av naturmangfldloven med å kunne inngå avtaler med berørte grunneiere som holder disse økonomisk skadesløse som følge av ivaretakelse av de prioriterte artene, heter det.

Bondelagets brev til miljøvernministeren

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere