Berge Furre til minne

Publisert 15.01.2016
  • Tips en venn om denne siden

Hans innsats for norsk landbruk og norske bygdesamfunn var av stor betydning.

Berge Furre døde mandag 11. januar, 78 år gammel. Foto: Hege Lothe

Et allsidig virke som fagperson, politiker, debattant og aktivist på flere viktige samfunnsfelt preget hans liv. For norsk landbruk spilte Berge Furre en vesentlig rolle.  Med djup forståelse for hvordan bygde- og lokalsamfunn fungerer, hadde han stort engasjement i avgjørende spørsmål. Hans innsats fikk avgjørende betydning.

Spørsmålet om Norges forhold til først EEC og siden EU var og er viktig for norsk landbruk. Da Berge Furre talte til Bondetinget i Ullensvang 1993 – året før den siste EU-avstemmingen – la han stor vekt på folkestyre og lokaldemokrati. Han trakk fram tett sammenheng mellom ansvar for lokalmiljøet, folkestyret og nasjonal identitet som et grunntrekk i nyere norsk historie. Han viste til at bondebevegelsen og arbeiderbevegelsen, begge med sterk tro på samvirketanken har gjort tanken om sjølråderett sentral i det norske folk. I en glitrende tale, med ei glitrende Folgefonn i bakgrunnen, kunne han harselere med ja-sidas forståelse av ”nærhetsprinsippet” – som en ovenfra-og-ned holdning. Ja-sidas forståelse av nærhet strakk bare til at ”underordna avgjerder skal takast av … dei underordna”, som nynorsk-mannen formulerte det. Talen løftet forsamlinga og ga stor sjøltillit i arbeidet med EU-saken. Gjennom sin store kunnskap om norsk og europeisk historie kunne han sette EU-saken inn i en større helhet. Dette ga nei-sida sterk troverdighet i store spørsmål som sikkerhets- og utenrikspolitikk.

Som leder av Stortingets Landbrukskomité, var Berge Furre sentral i å få på plass ”opptrappingsvedtaket” i 1975. Målsettinga om inntektsmessig likestilling var viktig– et mangeårig mål for Bondelaget. Opptrappinga var konkret og målrettet, og ga grunnlag for ny optimisme, nydyrking og grøfting, økt sjølforsyning og fornying av driftsapparat. I stortingsdebatten var Berge Furre framsynt, men sterkt bekymret for framtidsutsiktene for matforsyninga i verden med utsagnet: ”Vi nyt fordelane av proteinimperialismen…”. Hans begrunnelse for vedtaket var brei, og han kunne vært aktuell i dagens debatt om import av soyaprotein.

Berge Furre hadde særlig stor kunnskap om landbrukets historie, vilkår og betydning i Norge. Dette var viktig for hans standpunkt som politiker og debattant. Men han kunne også øse av denne kilden i andre sammenhenger. Da Bondelagets historie skulle skrives ved 100-årsjubileet i 1996 var Furre en villig og sjølskreven leder for referansegruppa for prosjektet. Det ga trygghet og en større himmel over framstillinga av historien. Berge Furre bidrog sterkt, ikke bare til bokverket som kom ut, men igjen som inspirerende foredragsholder i flere jubileumsmarkeringer.

Norges Bondelag vil takke for en stor innsats gjennom et langt virke i norsk politikk og samfunnsliv, og for et brennende engasjement for landbruket.

Vi lyser fred over Berge Furres minne.

Lars Petter Bartnes
Norges Bondelag

 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere