LES HELE DOKUMENTET HER

Utredningen fra Totalberedskapskommisjonen er tydelig – Norge må ruste seg for en mer usikker framtid.  

– Landbruket er avgjørende for nasjonal beredskap, matberedskap og bosetting. Den beste beredskapen vi kan ha er en høyest mulig løpende matproduksjon over hele landet.

 Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming. 

Dette er viktig for økt sikkerhet for matforsyningen

I dokumentet som nå er levert til justis- og beredskapsministeren peker vi på flere viktige forutsetninger for økt sikkerhet for matforsyningen. 

– Det første er at inntekta til bøndene må opp. Totalberedksapskommisjonen slo fast at det må lønne seg å produsere mat dersom de andre landbrukspolitiske målene skal nås, sier Gimming. 

Det andre som pekes på er å ha en høyest mulig løpende produksjon. Dette er det viktigste grunnlaget for selvforsyningen. 

– Det må legges til rette for økt norsk produksjon, særlig av korn, fôr og fôrråvarer, poteter, grønnsaker, frukt og bær. Det er avgjørende at det arealet i Norge som er egnet til å dyrke mat på, utnyttes fullt ut, forteller Gimming. Denne tønnen med korn og viktig budskap fikk statsråden fra Bondelaget.

Det tredje området er et aktivt landbruk over hele landet. Totalberedskapskommisjonen har slått fast at det må satses på økt norsk matproduksjon dersom vi skal ha god beredskapsevne. Spesielt trekkes det fram landbruket i Nord-Norge/Nord-områdene som er viktig for beredskapen. 

– Vi støtter Totalberedskapskommisjonens forslag om å utvikle en samordnet og helhetlig politikk for landsdelen. En satsing på det nordnorske landbruket må gå inn i denne helhetlige politikken, sier Gimming.

Fire anbefalinger haster nå

Et samla landbruk mener at alle anbefalingene fra kommisjonen er viktige for å bedre beredskapen, men at noen anbefalinger haster mer enn andre. Derfor ber vi nå samla om at fire tiltak prioriteres, og at det haster å iverksette: 

  • Gjennomføre en risiko-, sårbarhets- og beredskapsanalyse av norsk matforsyning for å kartlegge den faktiske matvareberedskapen. 

  • Å stryke lagerhold av matkorn betydelig utover dagens ambisjon 

  • Å videreføre en restriktiv jordvernpraksis for å sikre nødvendige arealer til matproduksjon, inkludert å vurdere virkemiddelbruk 

  • Å utvide Rådet for matvareberedskap slik at den omfatter myndigheter og aktører fra produksjon og videreforedling.