Tidligere i sommer kom dommen fra Borgarting Lagmannsrett som slo fast at statens vedtak om å felle Letjennareviret var ugyldig.

– Dommen harmoniserer ikke med Stortingets føringer for forvaltningen av ulv i Norge, tvert imot. Derfor ber vi om at den må ankes og avgjøres av Høyesterett, sier Erling Aas-Eng, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag.Erling Aas-Eng er rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag. Han forklarer hvorfor de ber regjeringa om å anke lagmannsrettsdommen.

I brevet poengteres det at det er særlig alvorlig at lagmannsretten har redusert bestandsmålet til et tolkningsmoment ved vedtak om felling innenfor ulvesonen.

– Bestandsmålet skal være det fremste konfliktdempende virkemiddelet i forvaltningen av fredet rovvilt. Dersom avgjørelsen blir stående kan det ikke felles en eneste ulv uten at vedtaket blir gjenstand for nye rettslige prøvinger. Det vil ha helt motsatt effekt på konfliktnivået, sier Aas-Eng.

Frykter konsekvenser i distriktene

Norges Bondelag ser med svært stor uro på konsekvensene dommen kan gi for distriktene.

– Avgjørelsen vil i praksis gjøre ulvesonen til et ulvereservat. For distriktsbefolkningen i området vil det bli vanskelig å leve normale liv, med skolevei, næringsutøvelse og natur- og friluftsliv. Det betyr også flere ulv på vandring, som vil skape et voldsomt press på prioriterte beiteområder utenfor sonen, sier Aas-Eng.

Stortinget har tidligere fremholdt at ulvesonen ikke skal være et reservat, men at det fortsatt skal være mulighet for lokal næringsutvikling, bosetting, alminnelige sosiale aktiviteter, og fritids- og friluftsaktiviteter, på samme måte som i andre distrikter.

– Lagmannsretten har på sin side vurdert at befolkningen og næringslivet i ulvesonen må tåle større ulemper enn andre distrikter. Dette henger ikke sammen, avslutter Aas-Eng.