Som følge av koronapandemien og stengte grenser er det usikkerhet blant grøntprodusentene knyttet til tilgjengelig arbeidskraft. Våronna er allerede i gang eller står snart på trappene for mange.

Må ha rask avklaring

- Det vi trenger nå er raske avklaringer for å unngå at produsentene trapper ned på produksjonen for å avlaste den økonomiske risikoen for egen virksomhet, sier lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Grøntproduksjonen er definert som samfunnskritisk funksjon og defineres som produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter. Gjennom 2020-sesongen klarte norske grøntprodusenter å opprettholde produksjonen på tross av stor usikkerhet og problemer. Blant annet med tanke på tilgang av nok kompetent arbeidskraft, bortfall av storhusholdningsmarkedet og strenge smittevernregler. Merkostnadene var knyttet til bruk av ny og uerfaren sesongarbeidskraft, delvis bortfall av utenlandsk arbeidskraft og kostnader til smittevernstiltak.

Økte kostnader må kompenseres

 

- Nå står en ny sesong for døra, men grunnlaget for disse ekstraordinære kostnadene er de samme. Produsenter som påtar seg økt risiko, gjør dette til tross for inngripende smittevernstiltak, kostnadsøkninger og andre konsekvenser av pandemien, fortsetter Bartnes.

Men for å sikre forsyningen av norsk frukt og bær er det nå behov for at de økte kostnadene kompenseres, forteller Bartnes.

Nøkternt anslag for økte kostnader pandemien påfører grøntprodusentene er cirka 250 millioner kroner. De fordeler seg slikt:

  • Karantenekostnader/ lønn                                       100 millioner kroner
  • Økt bemanning/redusert effektivitet                         100 millioner kroner
  • Opplæring av uerfaren norsk arbeidskraft                 20 millioner kroner
  • Smitterverntiltak                                                         15 millioner kroner

 

- Det haster å få på plass en ordning for risikoavlastning. Vi ber om at det etableres en enkel søknadsbasert ordning som kan gi delvis kompensasjon for de ekstraordinære kostnadene, avslutter Bartnes.

I tillegg til Norges Bondelag er også NHO Mat og Drikke, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gartnerforbund, Gartnerhallen, Nordgrønt og Produsentforeningen 1909 avsendere. LES BREVET HER