Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge under høyringa i finanskomiteen. Til venstre direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.

Finanskomiteen på Stortinget arrangerer i dag og i morgon høyring om forslaget til statsbudsjett for 2016. 

- I regjeringserklæringa vart vi lova målretta bruke skatteendringar som skulle styrke bondens økonomiske stilling. Summen så langt er det motsette, sa generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge under høyringa i dag.

Norges Bondelag har reagert sterkt på at regjeringa i forslaget til statsbudsjett for 2016 fjernar den såkalla tiårsregelen, ein regel som gir skattefritak på omsetting av landbrukseigedom innafor familien, dersom garden har vore eigd av noverande eigar i meir enn ti år. Tre av fire eigedomsoverdragingar innafor landbruket skjer i familien.

Brukte Camilla (21) som døme

- Det er positivt at regjeringa foreslår å reduserer skatten på sal av landbrukseigedom, men eg har inga forståing for at unge bønder skal betale den rekninga, sa Per Skorge, og fortalde om den 21 år gamle bonden Camilla Røed som har planlagt å ta over heimgarden i Vestfold ved årsskiftet.

- Etter regjeringa sitt forslag vil familien hennes få ei skatteskjerping på 585.000 kroner ekstra ved dette salet. Det er eigenkapitalen på garden som då blir svekka, og det vil gå utover investeringsevna til dei unge bøndene, sa Skorge.

- Endrar familiejordbruket

Generalsekretæren i Norges Bondelag fekk fleire spørsmål frå politikarane frå både regjeringspartia og opposisjonspartia etter sitt innlegg.

Leiaren i finanskomiteen, Hans Olav Syversen frå KrF spurte om Bondelaget ser dette som eit forslag i eit strukturrammeverk.

- Dersom vi berre slepp til dei kreftene som har mykje kapital, kjem vi til å sjå eit heilt anna jordbruk enn eit familiejordbruk. Denne skatteskjerpinga går til åtak på familiejordbruket, svarte Per Skorge.

Siri Meling frå Høgre spurte om ikkje bøndene kjem betre ut av det enn det Skorge skisserte, når vi ser alle skatteendringane samla.

- For dei 70-80 prosentane av norske bønder som sel garden innafor familien, er dette berre ei skatteskjerping, sa Per Skorge då.