Arealene må prioriteres til matproduksjon

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Tilgangen til nok og trygg mat er en viktig del av vår nasjonale beredskap, understreker Bondelaget.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke møtte Næringskomiteen på Stortinget.Da Norges Bondelag møtte Stortingets næringskomite til høring om forslaget til Statsbudsjett for 2014, la leder Nils T. Bjørke og næringspolitisk sjef Arild Bustnes vekt på at for å opprettholde matsikkerheten må jordbrukets arealressurser, dyrka og dyrkbart areal samt beiteressursene, prioriteres til matproduksjon.

Viktigst: gode inntektsmuligheter

I brevet som ble oversendt Næringskomiteen, viser Bondelaget til organisasjonens ambisiøse mål for norsk matproduksjon. - Gode inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet for å nå målene i landbruks- og matmeldinga, understreker Bondelaget.

Investeringer

Norges Bondelag peker på at siden 2000 har investeringskostnadene for driftsbygninger i landbruket økt med 60 prosent. Samtidig har den generelle prisveksten vært 25 prosent. - Vi er derfor fornøyd med regjeringens vekstpakke som legger til rette for bedret konkurransekraft, økt lønnsomhet og grunnlag for å styrke investeringene i fastlandsbedriftene, heter det.

Næringa trenger kapital

-Næringa trenger en bedring av kapitaltilgangen både gjennom tilskudd og løn, understreker Bondelaget. - Det er viktig at virkemidlene utformes slik at investeringer på det enkelte bruk i større grad tilpasses ressursgrunnlaget, og treffer gjennomsnittsbruket slik at en kan opprettholde en bruksstruktur som sikrer utnytting av dagens korn og grasarealer.

Nødvendig med markedsordningene

Bondelaget viser til betydningen av markedsordningene som

  • ivaretar bondens behov for sikker avsetning og inntekt
  • sikrer forbrukeren tilgang til matvarer til forutsigbare priser.

Mer effektivisering svekker mulighetene

Jordbruket er sammen med oljebransjen den næringa med høyest produktivitetsframgang i Norge. De to siste Stortingsperiodene har 60 prosent av inntektsutviklinga i jordbruket kommet som en konsekvens av arbeidseffektivisering. Fra år 2000 har jordbruket økt produksjonen me dom lag fem prosent. Samtidig er antall gardsbruk redusert med en tredel, arbeidsinnsatsen redusert med 35 prosent og kapitalinnsatsen redusert med 10 prosent. - En dreining i landbruks-og matpolitikken som stimulerer til ytterligere effektivisering vil svekke mulighetene til å nå målene Stortinget har fastsatt for norsk matproduksjon, skriver Bondelaget.

0 Kommentarer

Det er ingen kommentarer

Legg til kommentar

Felter merket med fet skrift må fylles ut
Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere