Alt ope når WTO startar ministermøtet

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Alt låg framleis ope på bordet då den kenyanske presidenten i går opna WTOs ministermøte i Nairobi. Fjerning av eksportstøtte er ei av sakene som blir diskutert. Nestleiar Kristin Ianssen i Norges Bondelag sit i den norske delegasjonen.

Generaldirektør i WTO Roberto Azevedo Ministermøtet i Verdas Handelsorganisasjon blir for fyrste gong arrangert i Afrika, og presset er stort for å få til ei semje. Ein har gitt opp å få til ei fullstendig avtale, men jobbar med å få til semje på enkeltområde.
- Det blir vanskeleg, men vi kan oppnå resultat på enkeltområde, sa generaldirektør Roberto Azevedo i sin opningstale.

Eksportstøtte tema

Det er særleg tre område som har stått i fokus denne hausten: Disiplinering av alle former for eksportstøtte, spesielle vilkår for dei minst utvikla landa (MUL) og openheit på område som tenester og regelverk.

Det er framleis ikkje semje om kva som skal skje med eksportstøtta i WTOs regelverk. Det ligg forslag på bordet om total avvikling, men med krav om at ein då også disiplinerer andre former for eksportstøtte, som eksportkredittar, enkelte former for matvarehjelp og statlege handelsforetak. Det er også ein diskusjon om kor lang tid medlemslanda får på seg til å avvikle eksportstøtta. Forslaga spenner frå 3 til 7 år. Noreg krev minimum 4 år, som ligg i den norske Globaliseringsmeldinga.

1. nestleiar i Norges Bondelag, Kristin Ianssen, er til stades i lag med mellom anna medlemmar frå Forsvars- og utanrikskomiteen på Stortinget.

Det er heller ikkje semje om kva som skal skje etter ministermøtet. Utviklingslanda ynskjer å halde fram med Doha-mandatet, som har stor vekt på betre vilkår for u-land, medan særleg USA, EU og Japan ynskjer å avslutte Doha-runda og forhandle vidare under eit nytt mandat. Dei er særleg kritiske til at store u-land som Kina og India har fått for gode vilkår i Doha-mandatet som vart fastlagt i 2001. Det blir jobba med ei ministererklæring, men det er stor strid om i kva grad den vidare skjebnen for Doha-runda bli nemnt eksplisitt i erklæringa.

Dei siste åra har fokus vore meir på bilaterale og regionale avtaler. Dette uroar ikkje generaldirektøren.
- Det er ingen grunn til å uroe seg. Desse avtalene komplementerer WTO. Dei har alle WTO-genet i seg. Men WTO veit ikkje heilt korleis dei skal respondere. Handelsagendaen skjer andre stader, og mange land har ingen innflytelse over den. Korleis kan WTO få ei sterkare stemme, og sitje i førarsetet i staden for passasjersetet, spurde Azevedo.

Noregs utanriksminister kjem

Utanriksminister Børge Brende kjem til Nairobi i dag, og er venta å få ei sentral rolle i forhandlingane. Han vil då leie delegasjonen som består av representantar frå ulike departement (inkludert landbruk), fire stortingsrepresentantar (Elin Agdestein frå Høgre, Ingrid Heggø frå Ap, Øyvind Korsverg frå FrP og Liv Signe Navarsete frå Sp), NHO, LO, Sjømat Norge, Forum for utvikling og miljø og landbruket (Kristin Ianssen). Statssekretær Morten Høglund har leia delegasjonen fram til no.

Forhandlingane skal etter planen avsluttast fredag.

- Vi såg i Paris at det var mogleg å bli samde sjølv om partane sto langt frå kvarandre. No må vi berre brette opp ermene og starte arbeidet, sa Azevedo.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere