Alt ope når WTO startar ministermøtet

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Alt låg framleis ope på bordet då den kenyanske presidenten i går opna WTOs ministermøte i Nairobi. Fjerning av eksportstøtte er ei av sakene som blir diskutert. Nestleiar Kristin Ianssen i Norges Bondelag sit i den norske delegasjonen.

Generaldirektør i WTO Roberto Azevedo Ministermøtet i Verdas Handelsorganisasjon blir for fyrste gong arrangert i Afrika, og presset er stort for å få til ei semje. Ein har gitt opp å få til ei fullstendig avtale, men jobbar med å få til semje på enkeltområde.
- Det blir vanskeleg, men vi kan oppnå resultat på enkeltområde, sa generaldirektør Roberto Azevedo i sin opningstale.

Eksportstøtte tema

Det er særleg tre område som har stått i fokus denne hausten: Disiplinering av alle former for eksportstøtte, spesielle vilkår for dei minst utvikla landa (MUL) og openheit på område som tenester og regelverk.

Det er framleis ikkje semje om kva som skal skje med eksportstøtta i WTOs regelverk. Det ligg forslag på bordet om total avvikling, men med krav om at ein då også disiplinerer andre former for eksportstøtte, som eksportkredittar, enkelte former for matvarehjelp og statlege handelsforetak. Det er også ein diskusjon om kor lang tid medlemslanda får på seg til å avvikle eksportstøtta. Forslaga spenner frå 3 til 7 år. Noreg krev minimum 4 år, som ligg i den norske Globaliseringsmeldinga.

1. nestleiar i Norges Bondelag, Kristin Ianssen, er til stades i lag med mellom anna medlemmar frå Forsvars- og utanrikskomiteen på Stortinget.

Det er heller ikkje semje om kva som skal skje etter ministermøtet. Utviklingslanda ynskjer å halde fram med Doha-mandatet, som har stor vekt på betre vilkår for u-land, medan særleg USA, EU og Japan ynskjer å avslutte Doha-runda og forhandle vidare under eit nytt mandat. Dei er særleg kritiske til at store u-land som Kina og India har fått for gode vilkår i Doha-mandatet som vart fastlagt i 2001. Det blir jobba med ei ministererklæring, men det er stor strid om i kva grad den vidare skjebnen for Doha-runda bli nemnt eksplisitt i erklæringa.

Dei siste åra har fokus vore meir på bilaterale og regionale avtaler. Dette uroar ikkje generaldirektøren.
- Det er ingen grunn til å uroe seg. Desse avtalene komplementerer WTO. Dei har alle WTO-genet i seg. Men WTO veit ikkje heilt korleis dei skal respondere. Handelsagendaen skjer andre stader, og mange land har ingen innflytelse over den. Korleis kan WTO få ei sterkare stemme, og sitje i førarsetet i staden for passasjersetet, spurde Azevedo.

Noregs utanriksminister kjem

Utanriksminister Børge Brende kjem til Nairobi i dag, og er venta å få ei sentral rolle i forhandlingane. Han vil då leie delegasjonen som består av representantar frå ulike departement (inkludert landbruk), fire stortingsrepresentantar (Elin Agdestein frå Høgre, Ingrid Heggø frå Ap, Øyvind Korsverg frå FrP og Liv Signe Navarsete frå Sp), NHO, LO, Sjømat Norge, Forum for utvikling og miljø og landbruket (Kristin Ianssen). Statssekretær Morten Høglund har leia delegasjonen fram til no.

Forhandlingane skal etter planen avsluttast fredag.

- Vi såg i Paris at det var mogleg å bli samde sjølv om partane sto langt frå kvarandre. No må vi berre brette opp ermene og starte arbeidet, sa Azevedo.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere