Sted: Sunnmøre Museum, Ålesund

Tid: Tirsdag 5.desember kl 10.30 – 16.00

Påmelding: Innen 1. desember til tlf 90 95 47 87 eller moreogromsdal@jordvern.no

Målgruppe: Politikere, forvaltning og administrasjon i kommunene, bønder, grunneiere og andre interesserte.

I anledning Verdens jordverndag inviteres det til Jordverndag på Sunnmøre Museum tirsdag 5. desember. Bakteppet for denne dagen er at beregninger viser at den globale matproduksjonen må økes med 70% innen 2050 for å sikre verdens befolkning tilstrekkelig mat. For Norge sin del har Stortinget vedtatt at matproduksjonen i Norge skal økes med 20% fram til 2030. For å nå disse målene trengs det både tilstrekkelig med areal og god agronomi. Samtidig ser vi at landbruksarealene settes under press. I Møre og Romsdal er det forholdsvis stor grad av nedbygging av fulldyrka jord, og bortimot halvparten av arealet som bygges ned befinner seg inntil 1 km fra tettsted, der boligbygging er det største enkeltformålet ved nedbygging.

Tema for Jordverndagen vil være knyttet til dette. For å belyse forholdene har vi invitert disse til å bidra:

Frank Madsøy: Landbruksdirektør, Fylkesmannen i Møre og Romsdal: Fylkesmannen er ansvarlig for å følge statens politikk og skal kontrollere at kommunene følger opp sine oppgaver.

Arne Sandnes: Ordfører i Norddal kommune med lang erfaring fra bistandsarbeid.

Gunvor Fossholt Ytterstad: Er jurist hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal og arbeider med saker på dette feltet.

Jon Aasen: Fylkesordfører i Møre og Romsdal, bl.a. med ansvar både for overordnet planlegging, nyskaping og næring.

Sverre Heggset: Er rådgiver hos Landbruk Nordvest og har bl.a. arbeidet med jordvern og jordforvaltning i forbindelse med vegbygging.

Trond Malmedal: Er bonde i Malmefjorden og lokalpolitiker.

Ordførere på Sunnmøre: Bidrar med innlegg og erfaringer fra sin kommune.

Kolbjørn Gaustad: Er leder i Jordvern Møre og Romsdal med lang politisk fartstid.

Kontaktpersoner:

Kolbjørn Gaustad, k-gausta@online.no , tlf 916 97 602.

Atle  Frantzen, moreogromsdal.jordvern@online.no, tlf 90 95 47 87.

 

PROGRAM – se også program I PDF – klikk her

10.30: Registrering, kaffi og rundstykker

11.00:Opning v/landbruksdirektør Frank Madsøy, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

11.20: Jordvern og matforsyning i lokalt og globalt perspektiv v/Arne Sandnes, ordførar i Norddal kommune

11.45: Jordvern og reglane i Jordlova og Plan og bygningslova v/ Gunvor Fossholt  Ytterstad, jurist hos fylkesmannen i Møre og Romsdal

12.15: Lunsj/matpause

13.15: Kan vi stola på fylkeskommunen som jordvernar?v/Jon Aasen, fylkesordførar

13.45: Erfaringar med praktisk jordvern i samband med vegutbygging v/Sverre Heggset, Landbruk Nordvest

14.15: Jordbank – tankar og muligheter v/Trond Malmedal, bonde og lokalpolitikar, Fræna kommune

14.45: Jordvern og arealforvaltning i min kommune – orientering og diskusjon /ordførarar på Sunnmøre

15.45: Avslutning

Arrangør: Jordvern Møre og Romsdal i samarbeid med Landbruksmuseet for Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Møre og Romsdal,  Møre og Romsdal Bondelag, Møre og Romsdal Bonde- og småbrukarlag.