Stad: NORSØK, Økoparken, Tingvoll

Tid: Torsdag 5. desember 2019

Påmelding innan mandag 2. desember på tlf 90 95 47 87 eller moreogromsdal@jordvern.no

Verdas Jorddag blir årleg markert i desember. Difor inviterer Jordvern Møre og Romsdal, for 4.år på rad, til markering av dagen ved å halda konferanse på NORSØK, Tingvoll, torsdag 5.desember. Her vert det sett fokus på våre eigne jordvernutfordringar.

Desse kan absolutt sjåast i samanheng med den globale miljø- og matforsyningssituasjonen. Verda er avhengig av lokal handling for løysing av globale utfordringar !

Programmet denne dagen blir ei god blanding av tema knytt til lokal arealforvaltning, bonden sin kvardag, agronomi, politikk og lovverk. Av lokale utfordringar kan det t.d. nemnast at mange kommuneplanar no skal rullerast, at jordvern må prioriterast sterkare i samband med veg- og bustadbygging, samt at det må setjast strengare krav til bruk, handtering og etterbruk av matjord.

PROGRAM:

10.30: Registrering, kaffe

11.00: Opning v/Kolbjørn Gaustad, leiar Jordvern Møre og Romsdal

11.15: Utfordringar i arbeidet med jordvern v/Landbruksdirektør Frank Madsøy og rådgjevar Tormod Meisingset, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

12.00: Jordvern i ei tid med overproduksjon, leigejord, krav til effektivitet og lønsemd i landbruket v/rådgjevar Rose Bergslid, Møre og Romsdal Bondelag / NORSØK

12.30: Lunsj/matpause

13.30: Sunn jord gjev sunne plantar, sunne dyr og sunne menneske v/Kristian Ormset, bonde og tidlegare leiar av NORSØK

14.15: Jordvern og arealforvaltning  – Innlegg, orientering og diskusjon. Med ordførarar på Nordmøre

15.30: Avslutning

 

Målgruppe: Politikarar, forvaltning og administrasjon i kommunane, bønder, grunneigarar og andre interesserte.

Arrangør: Jordvern Møre og Romsdal i samarbeid  Fylkesmannen i Møre og Romsdal,  Møre og Romsdal Bondelag, Møre og Romsdal Bonde- og småbrukarlag.

Deltakaravgift: Gratis for medlemar i Jordvern Møre og Romsdal. Ordinær deltakaravgift kr 225, inkl servering.