Høgskolen i Telemark, foto: HiT.Etter at Høgskolen i Telemark (HiT) la ned landbruksøkonomistudiet, har Økonomiforbundet og Norges Bondelag registrert et økende behov og etterspørsel etter et slik utdanningstilbud. - Framover trengs det nyrekruttering både på grunn av alder og på grunn av økende arbeidsmengder hos dagens medarbeidere, heter det i et brev de to organisasjonene har sendt Høgskolen i Telemark.

Grunnlag for rekruttering

-Nå og framover vil det være et grunnlag for å rekruttere studenter til et kurstilbud som gir kompetanse i føring av landbruksregnskap, et studium som også inneholder beslekta emner som er verdifulle for de som skal gi økonomisk rådgiving for næringsdrivende i landbruket, peker Bondelaget og Økonomiforbundet på.

Økt matproduksjon øker behovet for økonomirådgiving

Samtidig peker organisasjonene på at den nylig vedtatte landbruksmeldinga "Velkommen til bords" slår fast at Norge skal øke framtidig matproduksjon i takt med befolkningsveksten. - Dette setter store krav til framtidas bønder. I forbindelse med nødvendige veivalg rundt investeringer for framtida, er samspillet mellom bonden og hans økonomiske rådgivere helt sentralt. Vi er bekymret for mangelen på gode utdanningsinstitusjoner vil redusere tilgangen på dyktige økonomiske rådgivere, heter det.

Emner for et nytt studium

Økonomiforbundet og Norges Bondelag mener et slikt studium bør inneholde emner som

  • Landbruksregnskap,
  • Landbrukets foretaksøkonomi,
  • Landbruksøkonomi/landbrukspolitikk,
  • Rettslære for landbruket.

Stedet er Telemark

-Vi ønsker at studiet skal opprettes ved HiT; skolen er sentralt plassert, og kan nå et stortgeografisk område. Skolen er veletablert, og har et godt renomme ikke minst innenfor økonomifagene, mener Økonomiforbundet og Norges Bondelag.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Arnstein Tveito, Amund Johnsrud.