- WTO ventar på India

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Forventingane er store før opninga av WTOs ministermøte på Bali. Ein har enno ikkje gitt opp å få til semje om ei pakkeløysing. Men India meiner i-landa må gi u-landa større rom for å bygge opp lokal matsikkerheit.

Frå opninga av ministermøtet i WTO på Bali tirsdag morgon (norsk tid), foto: Hildegunn Gjengedal.I dag opnar WTOs ministermøte på Bali. I førre veke annonserte generaldirektør Azevedo at ein ikkje klarte å nå målsetjinga om å forhandle ferdig ein pakke i Geneve før ministermøtet. Likevel har ein enno eit håp å kome fram til semje i løpet av møtet på Bali.

Kva vil India

Det er knytt særleg spenning til kva India bestemmer seg for når det gjeld forslaget som ligg på bordet om matvaresikkerheit. Diskusjonen dreier seg om kva verkemiddel u-landa skal få ta i bruk for å bygge opp matvarelager. USA er skeptisk til at u-landa skal få for stor fleksibilitet. Forslaget som ligg på bordet inneber ein fredsklausul på fire år. Det vil seie at medlemslanda pliktar seg i fire år til ikkje å gå til sak mot u-land som brukar meir enn tillate støttenivå for å bygge opp matvarelager. India gjekk opprinneleg med på forslaget, men har no signalisert at dei kanskje ikkje støttar forslaget likevel. Det er difor knytt store spenningar til kva India vil lande på i denne saka. Blir det semje om matsikkerheit, kan også dei andre delene av pakken falle på plass.

Eksportstøtte og tollkvoteadministrasjon

På landbruksområdet ligg det også forslag i pakken om eksportstøtte og tollkvoteadministrasjon. På eksportstøtte går forslaget ut på at ein på sikt skal fase ut eksportstøtta, og at medlemslanda ikkje skal nytte fullt ut tillate nivå på eksportstøtte. Forslaget på tollkvoteadministrasjon dreier seg om å legge betre til rette for at dagens tollkvotar blir utnytta. Det er ikkje venta at dei foreslåtte forslaga vil få store konsekvensar for norsk landbruk på kort sikt. På generelt plan blir det forhandla om reglar for handelsfasilitering. Dette dreier seg om å legge betre til rette for tollpassering etc innanfor dagens tollregime.

Regjeringa vil ha ei pakkeløysing

Regjeringa har uttrykt stor vilje til å få til ei pakkeløysing på Bali Den norske delegasjonen på Bali er leia av statssekretær Morten Høglund (FrP). I delegasjonen elles sit representantar frå ulike departement (m.a. UD og LMD), stortingsrepresentantar og representantar frå det sivile samfunnet (NHO, LO, Forum for utvikling og miljø, havbruksnæringa og Norges Bondelag). Nestleiar i Norges Bondelag, Kristin Ianssen sit også i delegasjonen.

Møtet på Bali varer fram til fredag.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere