Illustrasjonsfoto: Odd Mehus.Høringsforslaget som Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde og Småbrukarlag vil trekke tilbake handler om forskrift for erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.

Viil trekke høringsforslaget

Organisasjonene krever at høringsforslaget trekkes av to grunner:

  • Forslag til ny paragraf 4 regulerer i hvilken utstrekning det skal pålegges den enkelte dyreeier i rovviltutsatte områder en omfattende og kostnadskrevende tiltaksplikt for egen regning som vilkår for rovvilterstatning. Dette er et overordnet politisk spørsmål som ikke bør avgjøres ved fastsettelse av forskrift, mener organisasjonene.
  • Forslag til ny paragraf 7 slik den er utformet, er ikke i samsvar med den lovbestemte retten til erstatning for sannsynliggjort rovviltskade for de husdyr som ikke er gjenfunnet it utmarka. Organisasjonene mener at eksisterene forskriftsbestemmelse er bedre i samsvar med lovens krav, den nye Krokann-dommen og ekspertutvalgets anbefalinger.

Avklare og styrke retten til erstatning

I et brev der organisasjonene ber om å få møte klima- og miljøminister Tine Sundtoft viser organisasjonene til at forslaget avdekker et prekært behov for å avklare og styrke retten til erstatning for utgifter til forebyggende tiltak, tap av beiterett og annet næringstap i rovviltutsatte områder.

- Det bør gis erstatning for næringstap i rovdyrutsatte områder, skriver organisasjoneen og mener slik erstatning skal omfatte:

  • ekstra utgifter til inngjerding,
  • gjeting,
  • tidligsanking, forsinket beiteslipp,
  • flytting av dyr til nye beiteområder
  • andre forebyggende tiltak

Tap av næringsgrunnlag uten erstatning

-Det oppleves som sterkt urimelig, heter det i brevet, - at den enkelte gårdbruker må tåle store kostnader til forebyggende tiltak for ikke å miste retten til rovvilterstatning. Dyreeiere er med dette satt sjakk matt, til syvende og sist innebærer dette et tap av næringsgrunnlag uten erstatning. Organisasjonene krever at det utarbeides en ny erstatningsbestemmelse for grunneiere/husdyrholdere innenfor yngleområder for rovdyr.

Økte beviskrav

I forskriftens paragraf 7 som handler om erstatning for tap uten kadaverdokumentasjon, begrunner Miljødirektoratet forslaget til endringer med bakgrunn i ekspertutvalget der tidligere første nestleder Berit Hundåla var Bondelagets representant.

-Flere av tiltakene som nå blir foreslått er IKKE i henhold til hva som ble foreslått av ekspertutvalget, skriver organisasjonene. - Dette vil til sammen føre til økte beviskrav sammenliknet med dagens forskrift, heter det i brevet.

Anmodning om å trekke høring om forskrift for erstatning for tap og følgekostander når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt

Les også: Erstatningssaker må behandles i tråd med Krokann-dommen

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke