I juni avgjorde Den europeiske menneskerettighetsdomstolen at retten til å kreve forlengelse av festeavtaler på samme vilkår som før ved festetidens utløp, var i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Regjeringen anmodet på sin side11. september at dommen bringes inn for EMDs storkammer.

Usikkerhet om regler

- Dommen fra EMD har ført til usikkerhet om hvilke regler som nå gjelder om forlengelsesretten., går det fram av en pressemelding på hjemmesidene til Justis- og beredskapsdepartementet. Det er bakgrunne for at regjeringen fremmet forslag om en midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus. Forslaget innebærer at retten til å forlenge på samme vilkår som før videreføres for en begrenset tidsperiode frem til eventuelle endringer i tomtefesteloven har trådt i kraft.

Ber om høring

Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og NORSKOG ber om at Justiskomiteen på Stortinget som nå har saken til behandling inviterer til høring i saken. - Det er helt nødvendig for en fullstendig opplysning av saken, understreker organisasjonene i et brev til komiteen.

Ingen høring under forberedelsene

Organisasjonene viser til at saken ikke har vært på høring under Justisdepartementets forberedelse, og at de knappe forarbeidene til loven mangler redegjørelse av viktige problemstillinger.