Vil ha strategi for å møte ekstremvær

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget og Skogeierforbundet ber om penger til oppryddingen etter Dagmar og en strategi før neste storm..

Illustrasjonsfoto: Arild ErlienI et felles brev til Landbruks- og matdepartementet, foreslår Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund at det iverksettes tiltak på kort sikt for å møte virkningen av Dagmars herjinger, og i tillegg mer langsiktige tiltak for å møte tilsvarende situasjoner i framtida.

Fram til nå er det meldt inn 9.500 skademeldinger til forsikringsbransjen, med en verdi på 550 millioner kroner. Det har blitt slått ut 300.000 liter melk på grunn av strømstans over flere dager. 800.000 kubikkmeter tømmer er antatt felt av stormen. I Sogn og Fjordane gikk det hardt ut over kystskogen. Om lag 200.000 kubikkmeter er felt av orkanen Dagmar, tilsvarende fire års drift.

Bondelaget og Skogeierforbundet forelår ekstrabevilgning for å komme i gang med oppryddingsarbeidet. - I tillegg kan det eventuelt sees på mulighetene for å omfordele skogbruksmidler under jordbruksavtalen, skriver organisasjonene som peker på at kystskogbruket har vanskelige driftsforhold. - Det må utredes om det er mulig å bruke utrangerte ferger eller annet maritimt utstyr for å få vinsjet ned tømmeret fra liene. Det vil også bli helt nødvendig å legge forholdene til rette for bygging av nye skogsbilveier, heter det.

De ekstraordinære midlene til kystskogbruket vil organisasjonene bruke på denne måten:

  • sikre tilstrekkelig med midler til skogsdrift i bratt terreng
  • sikre tilstrekkelig med midler til planlegging og bygging av skogsveger og hurtig saksbehandling
  • opplæring i vindfallhogst
  • lagringsstøtte om virket må lagres før markedet kan ta i mot det
  • eventuelt støtte til styrket driftsadministrasjon og om nødvendig transport av skogsmaskiner fra andre landsdeler.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Per Skorge, Per Harald Agerup

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere