Viktig siger for landbruket

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Sylvi Listhaug ber om ei evaluering av korleis rovdyrbestanden påverkar landbruket.

 

Etter press frå næringa ber landbruks- og matministeren om at det blir gjort ein gjennomgang av kva konsekvensar rovdyra har på beitenæringa.

- Når klima- og miljødepartementet ikkje ville evaluere konsekvensane av rovviltforliket for landbruket, er det bra at Sylvi Listhaug tar ansvar for dette, seier leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Det betyr mykje for dei som har utfordringar med rovdyr at deira erfaringar og opplevingar blir tatt på alvor, understreker Bartnes.

I sommar sende Norges Bondelag i lag med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit eit brev til klima- og miljøminister Tine Sundtoft, der vi bad om ei landbruksfagleg evaluering av rovviltforliket for å sjå korleis dette påverkar vår næringa. Sundtoft avviste dette, og det same gjorde statssekretæren hennes i ein debatt med Lars Petter Bartnes på NRK. Departementet let Norsk Institutt for naturforskning NINA gjennomføre evalueringa av den regionale forvaltninga og dei regionale bestandsmåla som vedtatt i forliket.

Viktig siger for næringa

Etter intens jobbing frå vår side, har no landbruks- og matminister Sylvi Listhaug gripe inn i saka og bedd Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomføre ein vitskapeleg gjennomgang av korleis rovviltbestanden påverkar landbruket.

– Klima- og miljødepartementet gjennomfører den evalueringa av regional rovviltforvalting som Stortinget bad om i rovviltforliket. Eg har lytta  til næringsorganisasjonane og er einig i at det i tillegg er nyttig med ein mer landbruksspesifikk gjennomgang av kva rovviltbestandane betyr for norsk landbruk, seier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i ei pressemelding.

Brei gjennomgang

- No er det viktig at denne evalueringa blir ein del av kunnskapsgrunnlaget for det vidare arbeidet med rovviltforliket i Klima- og miljødepartementet, og ikkje berre blir brukt av Landbruks- og matdepartementet, seier Lars Petter Bartnes.

Landbruks- og matdepartementet vil be NIBIO sjå på kva betydning rovviltbestanden har for følgjande område innafor norsk landbruk:

  • Matproduksjon basert på norske ressursar
  • Utnytting av beiteressursar
  • Vegetasjon og naturmangfald
  • Alternativ næringsutvikling i landbruket/omstilling til annan drift
  • Beite-/områdebruk innafor reindrifta.
Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere