Både lokalt og regionalt har Bondelaget jobbet målbevisst med denne saken over lang tid.  Vi er fornøyde med at det nå er bestemt at det ikke skal bygges travbane på dyrkajord.

- Vi har vært tydelige på at vi har vært en sterk motstander av den foreslåtte omdisponeringen av dyrka mark til fordel for travbane sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Kari Åker. 

Gjeldende arealplan i Malvik kommune, med virketid ut 2021, definerer området som «sone med særlig angitt hensyn» og følges opp med «dette er områder som i et 50-års perspektiv forbeholdes jordbruksproduksjon». At disse områdene skal utbygges allerede i neste arealplanprosess opplever vi som uheldig, både med tanke på forutsigbarhet for næringen og for tilliten til politikerne.

- Sammen med Malvik Bondelag ønsker vi å berømme politikerne som utgjorde flertallet i utvalget for å bevare matjorda. Vedtaket bidrar til å sikre rammene for de berørte bøndene og sender et tydelig signal om at politikerne bidrar til forutsigbarhet for næringen, sier Kari Åker.

Bondelaget er ikke motstander av travsport   

Bondelaget er tilhenger av norsk travsport. Det er en del bønder som også er aktive innen travsporten og travsporten og landbruket har ofte felles interesser.  Men, i denne saken mener vi det er riktig av politikerne i Malvik å ikke tillate nedbygging av matjorda på Leistad. Dette opprettholder også enigheten om å verne kjerneområdet for landbruket i Malvik.

- Vi oppfordrer Malvik kommune til å gå i dialog med aktørene i travsporten om alternativ lokalisering av regional travbane i kommunen. Dette har vært en uheldig prosess med tanke på travsportens beslutning om ny lokalisering av travbane i Midt-Norge på Leistad. I denne anledningen ønsker Bondelaget, enda en gang, å peke på området på Vassåsen ved Sveberg, sier organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag, Jon Gisle Vikan, som har fulgt saken fra starten.

Bondelaget vurderer at ledige arealer på Vassåsen har en størrelse som muliggjør bygging av travanlegg. En eventuell lokalisering her imøtekommer travsportens ønske om at et nytt rikstoto-anlegg må ligge nært E6 og vil fortsatt ha en sentral beliggenhet i regionen.

Politikerne må på banen for dyrkajorda

Bondelaget er fornøyd med at Arbeiderpartiet i Malvik, sammen med Senterpartiet og Pensjonistpartiet utgjorde flertallet som besluttet å verne om dyrkajorda på Leistad. Vi registrerer for øvrig at flertallet av politikerne i Malvik ønsker å bygge ned betydelige landbruksarealer i deres videre behandling av kommuneplanens arealdel.

Matjord trenger et godt vern og gode politikere som tar ansvar i arealforvaltningen. Området på Leistad er en del av et sammenhengende verdifullt jordbruksområde som strekker seg fra sjøen og opp mot marka.

Bondelaget har forståelse for at slike prosesser kan ta tid og at blant annet Arbeiderpartiet måtte bruke den tiden det tok for å komme til dette resultatet. Bondelaget håper samtidig at jordvernet fortsatt står sterkt blant politikerne i Malvik kommune og at den endelige kommuneplanen tar vare på matjorda i kommunen som en langsiktig verdi for alle innbyggerne i kommunen.

Husk at bare 3% av arealet i landet vårt er dyrkajord!