Vi vil produsere mer mat!

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag 2015.

Det må investeres i norsk matproduksjon. Samfunnsoppdraget til oss bønder er økt matproduksjon og økt selvforsyning. Vi vil produsere mer mat, og det krever fornyelse av produksjonsapparatet. Moderne og attraktive arbeidsplasser er viktig for rekrutteringen.

Inngangsbilletten for unge som vil inn i næringa er høy, og kravet om løsdrift fra 2024 krever svært store investeringer. Det er stor vilje til å satse i næringa, men evnen må styrkes gjennom økte investeringsvirkemidler. Viktige tiltak er også den forventede fondsordningen og andre skattevirkemidler. Investeringene må være tilpasset brukets arealressurser slik at en opprettholder små og mellomstore bruk over hele landet.

God fagkunnskap er viktig for å øke matproduksjonen. Det må satses på utdanning, forskning og innovasjon.

God inntekt er nøkkelen

Inntekt er det viktigste virkemiddelet for å sikre rekruttering til næringa. Økt matproduksjon betinger at næringa tilbys konkurransedyktige inntektsmuligheter. Inntektsavstanden til andre grupper må reduseres.

Mer fôrproduksjon på norske arealer

Produksjonsfordelingen må ligge fast slik at vi samlet oppnår best mulig utnyttelse av de norske arealressursene. Melkeproduksjon i hele landet og en bruksstruktur tilpasset ressursgrunnlaget er avgjørende forutsetninger for å øke norskandelen i fôret. Økte budsjettmidler er avgjørende for å nå det politiske målet om økt matproduksjon på norske ressurser.

Økt norsk kornproduksjon

Korn til mat og fôr er viktig for selvforsyningen. Årsmøtet i Norges Bondelag er opptatt av å snu den store nedgangen i kornarealet. Økonomien i denne produksjonen må styrkes.

Tollvern og markedsordninger

Årsmøtet i Norges Bondelag krever at regjeringen står opp for norske interesser. Vi reagerer sterkt på regjeringens påstand i Globaliseringsmeldinga om at redusert tollvern ikke vil ha betydning for norsk matproduksjon.

Maktforholdene i verdikjeden for mat har stadig blitt mer skjevfordelt. Årsmøtet krever målrettede markedsordninger som ivaretar bondens interesser, og sikrer et landbruk over hele landet. Lov om god handelsskikk må innføres snarest mulig.

Pelsdyr – en del av norsk landbruk

Pelsdyrnæringa bidrar til å opprettholde landbruk og bosetting i distriktene. Årsmøte i Norges Bon-delag støtter en bærekraftig utvikling av næringa.

Økt beitebruk – færre rovdyrtap

For å øke matproduksjonen må beiteressursene utnyttes bedre, både innenfor og utenfor de prioriterte beiteområdene. Rovviltforliket må følges opp slik at rovviltbestandene er i henhold til Stortingets bestandsmål. Det må gjøres forenklinger i regelverket slik at flere rovdyr kan felles under ordinær lisensjakt og kvotejakt. Storsamfunnet må bære kostnadene med dagens rovdyrpolitikk.

Jordvern sikrer arealressursene

Årsmøtet i Norges Bondelag er skuffet over manglende ambisjoner i regjeringens jordvernstrategi. Omdisponeringen av matjord må reduseres vesentlig.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere