Vi kan ikke fylle matfatet med asfalt

Publisert 16.06.2017
  • Tips en venn om denne siden

Fra utbygging av E6 i Steinkjer. Foto: Jon Inge Bragstad.
Utbygging av veier tar mye matjord, her fra E6 i Steinkjer. Norges Bondelag krever et juridisk vern for all dyrka og dyrkbar jord. Foto: Jon Inge Bragstad.

Årsmøtet i Norges Bondelag krever at all dyrka og dyrkbar jord får et juridisk vern. Ved å ta vare på matjorda, tar vi vare på landets evne til å produsere mat nå og i framtida!

Bare tre prosent av landet vårt er dyrkamark. Selv om Norge har mindre matjord per innbygger enn de fleste andre land, beslaglegges stadig mer av matfatet vårt til bygninger, vei og jernbane.

Årlig ble 8000 mål matjord bygd ned fra 2004 til 2015. I 2016 gikk 6000 mål matjord ut av drift. Dette er jord der vi for all framtid kunne ha dyrka mat til en voksende befolkning. I stedet blir denne jorda tatt ut av drift og brukt til å bygge vei, jernbane og bygninger. Det er langt igjen før vi når målet Stortinget har satt om nedbygging av maksimalt 4000 mål dyrka jord årlig innen 2020. Framtidige generasjoner må betale prisen for nedbygginga. Årsmøte i Norges Bondelag krever at det skal utarbeides en handlingsplan for hvordan en skal nå Stortingets fastsatte jordvernmål.

Jord som berøres av midlertidig erverv, for eksempel brukes til rigging og midlertidig omlegging av vei inngår ikke i nedbyggingsstatistikken. Dette er jord som blir flytta og lagra før den legges tilbake med stor fare for at kvaliteten blir dårligere. Årsmøtet i Norges Bondelag ber om at det utarbeides retningslinjer som sikrer en forsvarlig håndtering av disse jordmassene.

Matjorda trenger et sterkere vern enn noen gang før. Det er viktig at landbrukseiendommene i Norge blir eid av bonden som vil bruke jorda til å produsere mat. Stortingsflertallet har gått inn for å svekke konsesjonsloven. Med ny lov er nesten 60 prosent av norske landbrukseiendommer unntatt priskontroll og boplikt.  Dermed kan disse eiendommene kjøpes av den som legger mest penger på bordet, uavhengig av hva jorda skal brukes til. Det er viktig at Regjeringa under planlegging av samferdselsprosjekter så langt det er mulig unngår nedbygging av matjord.

Framtidige generasjoner kan ikke dyrke matjorda som ligger under asfalt. Årsmøtet i Norges Bondelag krever at nedbygging av jord stoppes. Landbruket må også øke sin egen bevissthet rundt jordvern. Dispensasjon for vern av matjord skal bare gis for nasjonalt viktige samfunnsinteresser, og kun av statlig myndighet. Jordvern må være overordna i all samfunnsplanlegging og all framtidig arealforvaltning. Årsmøtet i Norges Bondelag krever at all dyrka og dyrkbar jord får et juridisk vern. Ved å ta vare på matjorda, tar vi vare på landets evne til å produsere mat nå og i framtida!

Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag 2017. 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere