Vi kan ikke fylle matfatet med asfalt

Publisert 16.06.2017
  • Tips en venn om denne siden

Fra utbygging av E6 i Steinkjer. Foto: Jon Inge Bragstad.
Utbygging av veier tar mye matjord, her fra E6 i Steinkjer. Norges Bondelag krever et juridisk vern for all dyrka og dyrkbar jord. Foto: Jon Inge Bragstad.

Årsmøtet i Norges Bondelag krever at all dyrka og dyrkbar jord får et juridisk vern. Ved å ta vare på matjorda, tar vi vare på landets evne til å produsere mat nå og i framtida!

Bare tre prosent av landet vårt er dyrkamark. Selv om Norge har mindre matjord per innbygger enn de fleste andre land, beslaglegges stadig mer av matfatet vårt til bygninger, vei og jernbane.

Årlig ble 8000 mål matjord bygd ned fra 2004 til 2015. I 2016 gikk 6000 mål matjord ut av drift. Dette er jord der vi for all framtid kunne ha dyrka mat til en voksende befolkning. I stedet blir denne jorda tatt ut av drift og brukt til å bygge vei, jernbane og bygninger. Det er langt igjen før vi når målet Stortinget har satt om nedbygging av maksimalt 4000 mål dyrka jord årlig innen 2020. Framtidige generasjoner må betale prisen for nedbygginga. Årsmøte i Norges Bondelag krever at det skal utarbeides en handlingsplan for hvordan en skal nå Stortingets fastsatte jordvernmål.

Jord som berøres av midlertidig erverv, for eksempel brukes til rigging og midlertidig omlegging av vei inngår ikke i nedbyggingsstatistikken. Dette er jord som blir flytta og lagra før den legges tilbake med stor fare for at kvaliteten blir dårligere. Årsmøtet i Norges Bondelag ber om at det utarbeides retningslinjer som sikrer en forsvarlig håndtering av disse jordmassene.

Matjorda trenger et sterkere vern enn noen gang før. Det er viktig at landbrukseiendommene i Norge blir eid av bonden som vil bruke jorda til å produsere mat. Stortingsflertallet har gått inn for å svekke konsesjonsloven. Med ny lov er nesten 60 prosent av norske landbrukseiendommer unntatt priskontroll og boplikt.  Dermed kan disse eiendommene kjøpes av den som legger mest penger på bordet, uavhengig av hva jorda skal brukes til. Det er viktig at Regjeringa under planlegging av samferdselsprosjekter så langt det er mulig unngår nedbygging av matjord.

Framtidige generasjoner kan ikke dyrke matjorda som ligger under asfalt. Årsmøtet i Norges Bondelag krever at nedbygging av jord stoppes. Landbruket må også øke sin egen bevissthet rundt jordvern. Dispensasjon for vern av matjord skal bare gis for nasjonalt viktige samfunnsinteresser, og kun av statlig myndighet. Jordvern må være overordna i all samfunnsplanlegging og all framtidig arealforvaltning. Årsmøtet i Norges Bondelag krever at all dyrka og dyrkbar jord får et juridisk vern. Ved å ta vare på matjorda, tar vi vare på landets evne til å produsere mat nå og i framtida!

Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag 2017. 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere