Usikkert kva WTO kan oppnå på Bali

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Den nye generaldirektøren skaper optimisme, men det er usikkert om ministermøtet på Bali vil gi konkrete resultat.

F.v. president Robert Carlson WFO, John Adank forhandlingsleiar landbruk), Shelby Matthews frå COPA-COGECA (EU-bønder og -samvirke) og Jervez Zimba (nestleiar i WFO og leiar for Zambias bondelag), foto: Hildegunn Gjengedal.Sjefsforhandlar Adank trakk fram støtte til lageroppbygging, eksportstøtte og tollkvoteadministrering som moglege område for semje då han møtte WFO.

Møtet skjedde på det årlege forumet til WTO (Verdas Handelsorganisasjon) i Geneve. Der opnar WTO dørene for møte arrangert av WTO eller organisasjonar og bedrifter. World Farmers Organisation (WFO), der Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke er medlemmer, arrangerte eit eige møte om handel og landbruk. WFO vedtok i april eit felles dokument om handel. Dei norske organisasjonane og Sveits valde å ikkje støtte dokumentet, mellom anna fordi det innebar reduksjon i toll og handelsforstyrrande støtte. Dokumentet slo likevel fast at alle land må ha rett til å føre ein politikk som gir rom for matsikkerheit, bygdeutvikling og  miljøomsyn.

Handel bra for matsikkerheit?

- Det er bra WFO har laga eit slik fellesdokument, sa John Adank, som leiar forhandlingane på landbruksområdet. Han peika på at matsikkerheit er stadig meir i fokus, og at matproduksjon er viktig i ein marknad  prega av ustabile prisar.

- Handel er ein effektiv måte å betre matsikkerheiten på, sa Adank. Representantane frå Noreg, Canada og Sveits peika derimot på at det er svært viktig å ha ein eigen matproduksjon i alle land, og ikkje gjere seg avhengig av matimport frå nokre få område i verda.

Tre tema på bordet

Adank peika på tre område innan landbruk der det vart jobba med å finne semje fram mot det neste ministermøtet på Bali i desember. Det eine dreier seg om eit forslag om fleksible reglar for u-land for å kunne bygge opp matvarelager for å sikre mat til eige folk. Det andre området dreier seg om restriksjonar på bruk av eksportstøtte/eksportkredittar. Det tredje området dreier seg om administrering av tollkvotar.

Noreg var representert på WFO-møtet med nestleiar Kristin Ianssen i Norges Bondelag, Arne Ivar Sletnes frå Norsk Landbrukssamvirke og Hildegunn Gjengedal frå Norges Bondelag. Dei deltok også i eit møte med bondeorganisasjonar frå Korea, Sveits, Canada og Frankrike, som for eit par år sidan lanserte eit felles dokument om WTO-forhandlingane der retten til eigen matproduksjon står i fokus. Dokumentet er underteikna bondeorganisasjonar i fleire afrikanske, asiatiske, europeiske land og Canada. Organisasjonane vart samde om å møtes igjen på Bali og lansere dokumentet på nytt.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere