Uklare endringer i rovviltforskriften

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Lisensfelling ulv

De nye merknadene til rovviltforskriften bidrar til at rovviltnemndene fremdeles kan oppfatte det som uklart hvilken kompetanse de har til å fatte vedtak om uttak av rovdyr, mener Norges Bondelag.

Den 7. juni i år endret Klima- og miljødepartementet rovviltforskriften på bakgrunn av Stortingets vedtak den 25. april 2017.  Stortinget påla Klima- og miljødepartementet å bringe rovviltforskriften i overensstemmelse med naturmangfoldloven etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen før jul i fjor omgjorde rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt på ulv. Departementets begrunnelse for omgjøringen var først at det manglet juridisk dekning for jakten i naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen, senere at det manglet dekning i departementets egen rovviltforskrift.

Av Stortingets vedtak fremgår det at:

"Stortinget ber regjeringen endre rovviltforskriften, slik at naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b inngår som del av hjemmelsgrunnlaget for betinget skadefelling og lisensfelling av ulv, og at naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c inngår som del av hjemmelsgrunnlaget for lisensfelling av ulv."

Ifølge departementet innebærer endringene at rovviltnemdene kan behandle spørsmålet om lisensfelling av store rovdyr ut ifra flere hensyn enn tidligere.

- Rovviltnemndene får nå en noe større verktøykasse i forvaltningen av rovvilt. De kan blant annet tillate lisensfelling av store rovdyr for å ivareta det som etter loven kvalifiserer som allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning, uttalte klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Uriktig innsnevring

Juridisk fagsjef Erlend Stabell Daling i Norges Bondelag mener endringen er på høy tid.

- Rovviltnemndene får nå den kompetansen som Stortinget hele tiden har ment at de skal ha. I midlertid har departementet gitt kommentarer til forskriften som kan være problematisk, og som kan få betydning for hvordan nemndene i praksis utfører jobben sin, sier Daling.

Et eksempel på dette er at det i naturmangfoldloven § 18 b står at lisensfelling kan skje for å avverge «skade (på) annen eiendom». I kommentarene til rovviltforskriften har departementet imidlertid lagt inn en høyere terskel ved å kreve at det må være «vesentlig skade på eiendom» før rovvilt kan felles.

Enda en omkamp

På denne måten har departementet nok en gang overprøvd et stort flertall i Stortinget ved å skjerpe lovens krav i kommentarene til forskriften, mener Daling.

- Det må forventes at rovviltnemndene vil basere seg mer på kommentarene til forskriften enn på forarbeidene til naturmangfoldloven. Etter vår mening fremstår det som en omkamp når departementet kommer med en oppsummering av hvilke hensyn som kan vektlegges etter naturmangfoldloven § 18 b og c, som avviker fra det Stortinget har lagt til grunn, mener Daling.

Bondelagets juridiske fagsjef understreker at Klima- og miljødepartementet står relativt alene om sin forståelse av naturmangfoldloven.

- Stortingets standpunkt bygger på uttalelsene til et tilnærmet samlet fagmiljø utenfor departementet, inkludert de professorer som har vurdert de rettslige spørsmålene, sier Daling.

Utelatt jaktressurs som grunnlag for lisensjakt

Klima- og miljødepartementet har ytterligere utelatt å nevne jaktressursen som et relevant hensyn ved vurderingen av om det skal gis tillatelse til lisensjakt.

- Departementet har også på dette punktet hatt et annet syn enn Stortinget til tross for at det utenfor departementet er bred enighet om at jaktressursen kan gi grunnlag for lisensjakt. Risikoen er derfor at rovviltnemndene i praksis ikke vektlegger jaktinteresser i sine vurderinger av lisensjakt selv om Stortinget har ment at dette er et hensyn som skal ivaretas, sier Erlend Stabell Daling.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere