EU eksporterer landbruksvarer for stadig større summer til Norge.- Importerte varer tek marknadsveksten. Råvareproduksjon i primærleddet stagnerar, samstundes som avsetjing av norske råvarer og tilverka produkt frå norsk matindustri i stadig sterkare grad blir utfordra i heimemarknaden, skriv Torbjørn Tufte i Landbrukets Utredningskontor i rapporten "Tollvernet forvitrar".

Noreg har formelt valt å gi om lag to tredjedelar av verdas land reelt betre tollvilkår og marknadstilgang på landbruksvarer enn det Noreg er forplikta til å handheve gjennom WTO-avtala. Viktigast for landbruket er likevel dei omfattande tollpreferansane EU har fått framforhandla i samband med EØS, skriv Tufte.

Noreg har gjeve EU innrømmingar, under artikkel 19 og protokoll 3 i EØS-avtala. Det har ført til sterk importvekst og stor ubalanse i samhandelen på landbruksvarer i favør av EU. Importen frå EU i 2010 utgjorde 23,6 milliardar kroner. Den norske eksportverdien til EU var 3,1 milliardar kroner. Særskilt fører imporveksten innanfor varer regulert i protokoll 3 i EØS-avtalen som gjeld industrielt tilverka produkt med rett til råvarepriskompensasjon til industrien, til redusert avsetjingspotensial for varer produsert på orske ressursar.

Tufte viser til utviklingen i mjølkeproduksjon de siste ti åra der den samla norske mjøleproduksjonen har hatt ein reduksjon i volum på tre (3) prosent, samstundes som befolkningsveksten var på 9,5 prosent. I denne perioden har importvolumet av meieriprodukt auka frå om lah 6.000 tonn til knappe 23.000 tonn. Tilsvarande er veksten i importvolumet av brød og bakervarer fem (5) prosent årleg.

I tillegg vert det innført store matvarevolum til den norske marknaden gjennom grensehandelen. Den samla norske grensehandelen frå Sverige utgjorde om lag 10,5 milliardar kroner i 2010, og matvarar utgjer ein stor del av grensehandelen. På kjøtvarer vert det innført eit volum som tilsvarar 15-20 prosent av den samla norske kjøtproduksjonen. På meierivarer tilsvarar volumet over tre (3) prosent av den norske mjølkeproduksjonen.

Kilde: Tollvernet forvitrar - Norsk landbruksvarehandel i lys av EØS og tredjeland, Landbrukets Utredningskontor