Dette bildet ble tatt i Buskerud denne uka.

De store nedbørsmengden de siste dagene på Østlandet har gitt utfordringer for bøndene. Elver og vassdrag har gått over sine bredder og gitt oversvømmelser. Dersom nedbøren har gitt skader på eiendom, jordbruksarealer og avlinger er det viktig at du raskt melder fra raskt.

Statens naturskadefond dekker skade på objekter det ikke er mulig å forsikre mot naturskade gjennom alminnelig privat forsikringsordning som veier, bruer og jord- og skogbruksarealer. Det kan også gis erstatning til avlingssvikt som skyldes klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot. Det er først ved avling under 70 % av normalen at den offentlige ordningen kommer i inngrep. 

Hvordan skal jeg melde fra?

Hvis grunneieren skal søke dekning fra Statens naturskadefond for skade som ikke kan dekkes ved en alminnelig forsikringsordning, må han eller hun melde fra til lensmannen innen tre måneder etter skadetidspunktet, og helst så fort som mulig.  Dette er meget viktig. Taksten fastsettes ved skjønn som styres av lensmannen.

Hvis grunneieren skal kreve en skade dekket av forsikringsselskapet, må han sende et skademeldingsskjema, eller på annen måte melde fra til selskapet. Dette må også gjøres så fort som mulig.

Hva med årets avlinger?

Det er for tidlig å si hvilke skader de store nedbørsmengden gir for årets avlinger. Det er liten tvil om at for de som har avling stående ute nå er det uheldig med store nedbørsmengder. Dersom du trur at skadene gjør at du får under 70 % av normalavlinga må du melde fra til landbrukskontoret i din kommune så snart som mulig.

Dokumentasjon av skadene, hva gjør jeg?

Dokumenter skaden: Fotografer/film og beskriv situasjonen slik at man har dokumentasjon på hvordan skaden er og utvikler seg. Dette gjelder både naturskade og avlingsskade. Noter datoer og nedbørsmengder og eventuelle tiltak som er gjort for å begrense skadene.