Styret i Norges Bondelag med Bondelagsleder Nils T. Bjørke i spissen, støtter forslaget om god handelsskikk, arkivfoto: Marthe HaugdalDa styret i Norges Bondelag behandlet forslaget til innføring av en ny lov om god handelsskikk med et tilhørende tilsyn, understreket styret blant annet at: "Verdikjeden er vårt bindeledd fram til forbruker. To regjeringsoppnevnte utvalg har i løpet av de siste to årene påpekt uheldige forhold i verdikjeden for mat, og behov for en egen lov om god handelsskikk med tilhørende overvåkingsinstans."

Uavhengig og aktiv rolle

I styrevedtaket heter det at:

  • Norges Bondelag støtter innføring av en lov om god handelsskikk og tilhørende Handelstilsyn
  • Handelstilsynet må ha en uavhengig og aktiv rolle i overvåkingen av hele verdikjeden for mat
  • Loven må legges fram for Stortinget så raskt som mulig
  • Regjeringen må se nærmere på andre forhold i verdikjeden for mat som ikke er foreslått lovregulert av Dagligvarelovutvalget. Noen av disse forholdene ble foreslått utredet av Matkjedeutvalget. Dette gjelder konsekvenser av vertikal integrasjon for bonde og forbruker, direkte forhandlinger og kontrakter mellom bonde og dagligvarehandelen og deres bedrifter, distribusjon, rundsumbetalinger og salg med tap.

God handelsskikk og hensynet til forbrukerne

Utvalget som har utarbeidet forslaget, har vært eksekspertutvalg med sju medlemmer, ledet av Erling Hjelmeng, professor ved Universitetet i Oslo.

I forslaget som er sendt ut, heter det at utvalget har søkt å forene de to hovedprinsippene i mandatet – god handelsskikk og hensynet til forbrukerne – ved å legge opp til en forståelse og regulering av «god handelsskikk» som også bidrar til at forbrukerne kommer bedre ut i form av lavere priser, bedre utvalg, tilgjengelighet og kvalitet.

Hovedideen bak loven er at dersom det legges til rette for effektive forhandlinger og kontrakter mellom leverandører og kjeder, vil dette lede til samfunnsøkonomisk effektive løsninger, der overskuddet videreføres til forbrukerne gjennom konkurransen mellom dagligvarekjedene.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke