Støtter forslag til grønn teknologiutvikling

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen vil utlyse 45 nye, grønne konsesjoner for lakseoppdrett. -Etterlengtet, sier Norske Lakseelever.

I de nye, grønne konsesjoner for lakseoppdrett vil stilles krav til ny miljøvennlig teknologivalg for å unngå utslipp av lakselus og oppdrettsfisk.

Norske Lakseelver har lenge advart mot oppdrettsvekst basert på tradisjonell merdteknologi, fordi dette vil føre til økte problemer med lakselus. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har ved flere anledninger sagt at kapasitetsvekst er utelukket før rømmings- og lakselusproblemet er løst. Vi ser derfor på forslaget fra regjeringen først og fremst som et etterlengtet tiltak for å gi oppdrettsindustrien et incentiv til å utvikle mer miljøvennlig oppdrettsteknologi, og ikke som en ren kapasitetsutvidelse. Dette er også slik Regjeringen beskriver forslaget. Vi støtter initiativet fra Regjeringen under visse forutsetninger. 

  1. Begrepet ”grønn” må i denne sammenheng være tuftet på økologisk gitte, og ikke politisk valgte forutsetninger
  2. Det må være et krav om 0-utslipp av lakselus fra disse grønne konsesjonene. Det kan ikke aksepteres at grønne konsesjoner bidrar til ytterligere forverring av lakselusproblemet
  3. For grønne konsesjoner må det være 0-toleranse for rømming. Det må stilles krav om merking av all laks i slike anlegg
  4. I forbindelse med salg av grønne konsesjoner må det kontraktfestes at konsesjonene kan inndras, uten kompensasjon til eier, dersom forutsetningene knyttet til lakselus eller rømming brytes

 

Prinsippet om innløsing av eksisterende konsesjoner ved kjøp av grønne konsesjoner vil gi en netto miljøgevinst, dersom også våre foreslåtte forutsetninger legges til grunn. Dette prinsippet virker derfor fornuftig.

(Pressemelding)

Kontaktpersoner Norske Lakseelver:

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere