Næringskomiteen har lagt fram innstillingen til regjeringas forslag til statsbudsjett for 2021. Norges Bondelag spilte blant annet inn forslag om klimafond, en grønn teknologipakke for landbruket og økte investeringer i melkebruk som et koronatiltak.

Jeg skulle gjerne sett at regjeringa tok muligheten til både å skape utvikling i landbruket og samtidig støtte lokalt næringsliv, med vårt forslag. Det er vanskelig å forstå regjeringas nei til dette. Investeringer i melkeproduksjonen framover er viktig for å få med et mangfold av melkebruk videre. Jeg trodde det også var målsettingen til denne regjeringa, sier generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag.

Det er veldig bra at opposisjonen har tatt tak i saken. De får ikke flertall i Stortinget, men Ap, SV og Sp foreslår at regjeringa skal legge fram for Stortinget hvordan driftsbygninger i melkeproduksjon skal fornyes for å videreføre drift på mindre og mellomstore bruk i hele landet. Behovet er stort, understreker Hjørnegård.

Klimafond, foreslått nok en gang, og teknopakke landbruk

Flere år på rad har Bondelaget fremmet forslag om et initiativ for at bonden skal kunne investere i klimatiltak på gården. Et klimafond vil være en avsetningsordning som gir skattefordeler for midler avsatt til klimatiltak som grøfting, gjødselkum, jordforbedring og karbonbinding i jorda. Ap, SV og Sp ber i innstillingen regjeringa utrede hvordan en slik modell kan se ut.

Regjeringspartier som Høyre var tidligere opptatt av en slik ordning også for landbruket. Når Landbrukets klimaplan nå er lagt fram, er det nødvendig med økonomiske incentiver for å få langsiktige klimainvesteringene på gården. Desto gledeligere at det er politikere som ser verdien av slike virkemidler for å nå klimamålene våre, påpeker Sigrid Hjørnegård.

I innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen heter det i en flertallsmerknad fra Ap, Sp, SV og MDG at det trengs en tiltakspakke for grønn landbruksteknologi og et forskningsprogram for norsk grønt landbruk.

Norge er langt framme når det gjelder ny, grønn landbruksteknologi. En satsing på dette området vil styrke konkurransekraften til Norge generelt og spesielt for norsk mat og landbruk. Derfor er det viktig at vårt initiativ får støtte på Stortinget. I neste omgang må det selvfølgelig følge midler bak et ønske om en slik tiltakspakke, sier Sigrid Hjørnegård.