Store muligheter for bruk av norsk husdyrgjødsel til biogassproduksjon

Publisert 16.08.2019
  • Tips en venn om denne siden

Èn prosent av husdyrgjødsa fra norske gårder brukes til biogassproduksjon. Ny studie ser på hvordan dette tallet kan øke i framtiden.

Biogass oppstår når organisk materiale råtner, og er en gass som kan brukes til å generere strøm og varme eller som drivstoff i kjøretøy.  

Sigrid Hjørnegård, BondelagetHoveddelen av de norske biogass-anleggene produserer i dag gass fra matavfall og slamavfall. I landbruket finnes det også et råstoff som egner seg til produksjon av biogass; husdyrgjødsel. En ny studie fra Østfoldforskning, gjort i samarbeid med Norges Bondelag og Agri Analyse, ser nå på hvordan dette råstoffet kan utnyttes i større grad til biogassproduksjon enn i dag. 

- Produksjon av biogass fra husdyrgjødsel er en av de enklest tilgjengelige tiltakene for å redusere klimagassutslipp i landbruket, og vi i Bondelaget har en ambisjon om å bidra til å øke denne produksjonen vesentlig framover. Klarer vi dette vil det gi utslippsreduksjoner også i andre sektorer, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård.

 

Stort potensiale

Under Arendalsuka onsdag la forsker Kari-Anne Lyng ved Østfoldforskning fram de foreløpige resultatene av studien.

I dag behandles 70.000 tonn husdyrgjødsel på norske biogassanlegg. Det utgjør under èn prosent av husdyrgjødsla i Norge. Behandling av husdyrgjødsel foregår på ett storskala anlegg i Vestfold og noen småskalaanlegg.

- Det betyr at potensialet for å øke biogassproduksjonen fra husdyrgjødsel er stort. Dessverre er det slik at det finnes få biogassanlegg i de områdene hvor vi har mest gjødselressurser, sier Lyng.

 

 

 

Nye anlegg under planlegging

Studien viser at det befinner seg store gjødselsressurser flere steder i landet, spesielt i Trøndelag, Rogaland og Oppland. I tillegg er det planer for bygging og drift av 19 nye biogassanlegg i Norge. Disse anleggene vil mulig kunne behandle om lag 630.000 tonn husdyrgjødsel.

- De planlagte anleggene vil kunne øke mengden husdyrgjødsel til biogassproduksjon betydelig, men det er viktig å vite at det kan ta tid å etablere nye verdikjeder. Det er også usikkert om alle de planlagte anleggene vil bli realisert. Tidligere har vi sett at en del Ikke lykkes fordi det kan være utfordrende å oppnå lønnsomhet, sier forskeren.

 

 

 

Produksjon av biogass fra husdyrgjødsel er en av de enklest tilgjengelige tiltakene for å redusere klimagassutslipp i landbruket. Rå biogass består av om lag 60 prosent metan og kan brukes til å produsere strøm eller varme. Dersom de andre gassene (i hovedsak CO2), slik metaninnholdet ble mer enn 96 prosent kan gassen benyttes som drivstoff i gasskjøretøy.

 

Kari-Anne Lyng, ØstfoldforskningI og med at transporten har høyere utslipp enn energisektoren er det gass med drivstoffkvalitet som gir størst klimaeffekt. Restproduktet etter at biogassen er hentet ut av husdyrgjødsla kalles biorest. Biorest kan brukes som biogjødsel og redusere bruken av mineralgjødsel.

- Oppgradering til drivstoffkvalitet krever anlegg til en viss størrelse. Samtidig er det kostbart å transportere husdyrgjødsel over store avstander. Derfor er det viktig å se lokaliseringen til ulike råstoffer i sammenheng og å kartlegge hvor det er behov for biogjødsel, sier Kari-Anne Lyng.

Nasjonal strategi

Som i dag vil produksjon av biogass i framtiden måtte kombinere råstoff fra husdyr med annet organisk avfall. I tillegg til matavfall og slamavfall vil det også være naturlig at avfall fra marin sektor inngår i produksjonen.

- Det behov for å lage en nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Denne må være kunnskapsbasert og ta høyde for flere sammenhenger, som ressursgrunnlaget i andre sektorer, markedet for biorest og markedet for biogass. Denne studien skal bidra til at det finnes et kunnskapsgrunnlag å gå utifra, sier generalsekretær i Bondlaget, Sigrid Hjørnegård.

 

 

Ulv, lovendring og Bernkonvensjonen

MDG frykter at et lovforslag som skal presisere adgangen til lisensjakt på rovdyr, kan føre til at Norge bryter internasjonale avtaler. Det er feil. Juridisk sjef og advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, forklarer.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere