Temaet for møtet var midtveisevalueringen av den nasjonale strategien for økologisk jordbruk, som oppsummerer hvordan prosjektet ligger an så langt og hvilke ansvarsområder det bør jobbes med videre. En tilbakemelding som kom tydelig frem av evalueringen, er den lave deltakelsen til Landbruks- og matdepartementet i dialogforumet. I rapporten beskrives den som «lunken».

– Vi har det siste året gjort noen endringer med dialogforumet, og opplever at også politisk ledelse prioriterer dette på en annen måte nå enn tidligere. Det er en pågående prosess, men vi er på vei i riktig retning, sier 2. nestleder i Norges Bondelag, Bodhild Fjelltveit.

Dette er den nasjonale strategien for økologisk landbruk.

Må ha på plass nødvendig statistikk

Det var flere sentrale aktører innen økologisk jordbruk og produksjon til stede tirsdag morgen for å gå gjennom midtveisevalueringen av det nasjonale prosjektet. Norges Bondelag sitter i styringsgruppen sammen med Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgivning, Statsforvalteren, Debio/Debio Info og Økologisk Norge.

Fra evalueringen ble det også gitt konkrete anbefalinger for videre arbeid.

– Vi har påpekt at ting må gjøres i riktig rekkefølge. Derfor må vi ha på plass statistikk på omsetning og import først, nettopp for å kartlegge hvordan markedet ligger an, før man kan sette konkrete mål, sier Fjelltveit. Hun legger også til at det er en forutsetning å vite hvor stor produksjonen av økologiske produkter bør være for å kunne sette realistiske mål.

Det var for det meste stor enighet mellom de ulike aktørene, som alle ønsker å finne gode løsninger på hvordan man kan sørge for økt produksjon, videreforedling og salg av norsk økologisk mat. Blant annet bruken av offentlige innkjøp for å fremme salg av økologiske produkter, som nevnes i rapporten som en anbefalt løsning.

– Ressursgruppen er et unikt forum der aktører fra hele verdikjeden treffes til dialog. Vi må prioritere å bruke og videreutvikle forumet til å løfte økologisk også fremover, påpeker Fjelltveit.