Få dagligvarekjeder i Norge gir stor maktkonsentrasjon og er til hinder for riktig matpris både for bonde og forbruker. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringa utredet såkalte etableringshindre for nye aktører i norsk dagligvaremarked. Rapporten peker på tilgang på lokaler og stordriftsfordeler som hovedforklaringer på at det er vanskelig for nye aktører å komme inn på markedet.
 

- Det er bra at regjeringa vil se på ulike tiltak for å få verdikjeden for mat til å fungere bedre. To myndighetsoppnevnte utvalg har slått fast at noe må gjøres, så langt har regjeringen knapt kommet med noe, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.
 

Rapporten viser at flere av tiltakene foreslått av det såkalte dagligvarekjedeutvalget som utredet en Lov om god handelsskikk kan gjøre det enklere for nye aktører å etablere seg i norsk dagligvaresektor.
 

- Få dagligvarekjeder med stor makt over maten er et problem i mange europeiske land. Mer enn 20 EU-land har innført en form for Lov om god handelsskikk. I Norge har vi allerede gjort et grundig utredningsarbeid for å innføre en slik lov og tiltakene er i stor grad gryteklare, det er ingen grunn til at vi skal havne i bakleksa, sier Bartnes.
 

Oslo Economics skriver at sterk maktkonsentrasjon hos noen få dagligvaregiganter ikke er en særnorsk utfordring. Byrået peker på nedbygging av importvernet og fjerning av målpris og kvotesystem i landbruket som mulige tiltak for å gjøre det enklere for nye aktører å etablere seg i dagligvarebransjen. Byrået erkjenner imidlertid at dette vil ha store konsekvenser for vilkårene til norsk matproduksjon.
 

- Veien mot en sunnere verdikjede for mat går ikke via svekkelse av rammevilkårene for norsk landbruk og matindustri. Utfordringene med maktkonsentrasjon er minst like store i land med svakere importvern for landbruksvarer, sier Bartnes.
 

En undersøkelse fra Orkla viser at 70% av varene i dagligvarehandelen ikke har tollvern eller at tollvernet er lavt, dette blir også nevnt i rapporten.
 

- Det er verdt å merke seg at man i EU oppfordrer til mer produsentsamarbeid for å forbedre maktbalansen i verdikjeden for mat. Flere av tiltakene Oslo Economics foreslår vil i praksis føre til det motsatte, avslutter Bartnes.