Skille mellom nyttekjøring og fornøyelseskjøring i utmark

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Det er nødvendig med en restriktiv politikk og samtidig tilpasse regelverket til nye behov.

Det skriver Norges Bondelag i sin uttalelse til forslaget om endringene i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark.

Klart skille

- Det er et viktig prinsipp at en skiller klart mellom nyttekjøring og fornøyelseskjøring, skriver Bondelaget. - Det er nødvendig med en restriktiv politikk og styring fra myndighetenes side. Samtidig er det riktig å tilpasse regelverket til nye behov og å gi kommunene økt myndighet til å forvalte regelverket, heter det.

Hensyn til landbrukets behov

-Det er viktig at regelverket tar tilstrekkelig hensyn til landbrukets allsidige behov for nødvendig motorferdsel i utmark. Regelverket må ikke være en flaskehals for landbrukseiendommer som driver aktivt jordbruk, skogbruk eller naturbasert reiseliv, skriver Bondelaget til forslaget fra Miljøverndepartementet. - Regelverket må hjemle uttak av ved for salg eller til eget bruk, drift av utleiehytter, jakt, fiske og transport av jegere, fiskere og andre typer reiselivskunder med utstyr, heter det.

Økt kommunalt sjølstyre

Forslaget til bruk av motorkjøretøyer i utmark legger opp til en forsøksordning hvor inntil 40 kommuner i det distriktspolitiske virkeområdet skal kunne etablere løyper for fornøyelseskjøring i perioden 2014-1028.

- Vi forutsetter at grunneierne blir involvert i planprosessen for plassering av løypene og de fritt kan reservere seg mot å tillate ferdsel på sin grunn, heter det i uttalelsen fra Bondelaget.

Næringskjøring

Forslaget rommer samtidig utvidet adgang til næringskjøring gjennom åpning for fornøyelseskjøring som en del av utmarksnæring.

-Forslaget kan gi økte muligheter for reiselivsnæringen i disse områdene. Samtidig er ro og stillhet viktig for livskvaliteten til mange fastboende og turister. Disse hensynene må avveies, understreker Norges Bondelag.

Her leser du HELE uttalelsen fra Norges Bondelag

Kontaktperson i Norges Bondelag: Finn Erlend Ødegård

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere