Norges Bondelag har løftet behovet for å se grundigere på kvoteordningen for melk helt siden årsmøtet i 2019. Der vedtok de at Årsmøtet i 2019 vedtok at Norges Bondelag vil sikre/utvikle kvoteordningen for melk, med særlig vekt på å:

  • Øke andelen eid kvote blant aktive melkeprodusenter
  • Få ned kvoteprisene

Bondelaget har hatt høringsrunder i organisasjonen og fått mange tilbakemeldinger på hva som er viktig for medlemmene. På bakgrunn av dette har styret vedtatt at Norges Bondelag skal arbeide for å få endringer i kvotesystemet som i større grad ivaretar den aktive melkeprodusent og reduserer kvotekostnadene.

En lang prosess

Endringer i kvotesystemet må gjøres i jordbruksoppgjøret. Første mulighet var oppgjøret i 2020. Grunnet effektene av koronapandemien ble det gjennomført forenklede forhandlinger, og derfor ble ikke kvotesystemet tatt opp til drøfting.

I jordbruksoppgjøret 2021 fremmet Bondelaget en rekke forslag i kravet. Forslagene ble imidlertid aldri drøftet med Staten og Bondelaget besluttet å bryte før forhandlingene kom i gang.

I årets oppgjør krevde Bondelaget igjen omfattende tiltak for å få ned kvotepriser og øke andelen eid kvote. Regjeringserklæringen har også mål om å vurdere disse forholdene. Partene klarte ikke å komme til enighet om å gjøre endringer, men valgte i stedet å nedsette en arbeidsgruppe som skal gå gjennom ordningen.

Arbeidsgruppa er i gang og består av medlemmer fra forhandlingspartene og andre relevante aktører, og ledes av Landbruks- og matdepartementet. Landbruksdirektoratet er sekretariat.

Styremedlem John-Erik Skjellnes Johansen representerer Norges Bondelag i arbeidsgruppa, med styremedlem Arthur Salte som vara. Arbeidsgruppa skal være i mål med arbeidet i god tid før jordbruksforhandlingene i 2023.

Intern referansegruppe

I forbindelse med arbeidet til den partssammensatte arbeidsgruppa har styret i Norges Bondelag også satt sammen en intern referansegruppe som skal bidra inn i dette arbeidet. Den består av nevnte John-Erik Skjellnes Johansen og Arthur Salte, samt fylkeslederne Konrad Kongshaug (Møre og Romsdal), Elisabeth Gjems (innlandet) og Anders Felde (Vestland).

Formålet med kvoteordningen for melk er å tilpasse melkeproduksjonen til avsetningsmulighetene i markedet innenfor de målsetninger Stortinget har fastsatt, herunder distriktsprofil og variert bruksstruktur. Det er ingen krav til hvordan foretak som disponerer flere kvoter skal organisere seg. Andelen kvote som er bortdisponert har vært ganske konstant siden 2012.

Dersom det har kommet noe nytt eller vesentlige endringer i saken siden høringsrunden vinteren 2019/2020, kan medlemmer sende skriftlig innspill til elin.roed@bondelaget.no.