- Seier for norsk matproduksjon

Publisert 18.09.2012
  • Tips en venn om denne siden

En styrking av importvernet vil bidra til å sikre næringsliv, matvaresikkerheten og kulturlandskapet i distrikts-Norge.

Nils Bjørke. Foto: Marthe Haugdal.  

- Importvernet er en bærebjelke for norsk landbruk og matindustri. En styrking av importvernet innenfor gjeldende WTO-avtale, vil bidra til å sikre norsk næringsliv, matvaresikkerheten, kulturlandskapet og infrastrukturen i distrikts-Norge, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.  Norges Bondelag er svært tilfreds med at Regjeringa tar utfordringene i norsk matproduksjon på alvor og gjør endringer i importvernet for en rekke landbruksprodukter.

Importen av landbruksvarer til Norge har doblet seg siden år 2000 og utgjør i dag ca 40 milliarder kroner pr år. - En styrking av importvernet vil være et viktig bidrag for at norsk landbruk og matindustri skal kunne utvikle seg framover. Dette gir muligheter for at norsk landbruk kan ta del i forbruksveksten, sier Bjørke.

- Et styrket importvern vil ikke gi et prishopp, men gjør at landbruket over tid kan få dekket økte kostnader i markedet. Som for annet næringsliv, er det avgjørende at prisene kan følge den generelle kostnadsveksten, sier Bjørke og legger til at det må være like logisk at matvarer stiger i pris når kostnadene øker, som at øvrige varer og tjenester i samfunnet.

- Matmangfoldet i Norge består både av norske og importerte varer. Et styrket importvern gjør at en kan ta vare på det norske matmangfoldet. En import på 40 milliarder kr pr år og betydelige tollfrie importkvoter blant annet på ost, gjør at en også vil ha det utenlandske mangfoldet i norske butikker, sier Bjørke. 

Kontaktperson:

Se også "Gjennomslag for prosenttoll" om landbruksminister Vedums besøk i Nord-Trøndelag i går.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere