Sats på framtida – øk verdiskapinga i landbruket

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Stortinget har slått fast at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet skal reduseres. Representantskapet i Norges Bondelag krever at dette legges til grunn i årets jordbruksoppgjør.

Norsk landbruk er ei framtidsretta næring basert på fornybare ressurser. Vi er klare til å ta en ledende rolle i den grønne omstillingen. Med 90.000 arbeidsplasser og 150 milliarder kroner i omsetning er verdikjeden for mat Norges største fastlandsnæring. Det er avgjørende med fortsatt politisk vilje til å satse på norsk landbruk. Jordbruket trenger forutsigbare rammevilkår for å sikre framtidig matproduksjon.

Må styrke små og mellomstore bruke spesielt

Stortinget har slått fast at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet skal reduseres. Representantskapet i Norges Bondelag krever at dette legges til grunn i årets jordbruksoppgjør. Det er særlig behov for å styrke inntektsmulighetene for små og mellomstore bruk som i liten grad har fått ta del i de siste års inntektsutvikling. Gode velferdsordninger er avgjørende for å sikre rekruttering til, og likestilling i næringa. Særlig viktig er det å styrke ordninger knyttet til sykdom, svangerskap og fødsel. Jordbrukets velferdsordninger må styrkes vesentlig. Økte budsjettmidler er avgjørende både for å oppnå inntektsutjevning og å styrke velferdsordningene.

Viktig med kostnadsreduserende tiltak som ivertar mangfoldet

Markedsbalansen er krevende for mange produksjoner. Representantskapet i Norges Bondelag krever at markedsordningene sikres og videreutvikles. Det er særlig behov for å utvikle nye produksjonsregulerende tiltak. 

Tollvernet svekkes gradvis, noe som begrenser muligheten for økt produksjon og verdiskaping for store deler av norsk matproduksjon. Det er viktig med kostnadsreduserende tiltak som samtidig ivaretar mangfoldet. Markedsmulighetene innenfor mat- og fôrkorn, poteter, grønnsaker, frukt, bær honning og økologiske produkter må benyttes gjennom ekstra satsing. Det er fortsatt rom for noe økt storfekjøttproduksjon, og videre vekst må prioriteres i grasområdene gjennom bruk av friske budsjettmidler. 

Lønnsom bruk av alle jord- og beiteressurser

Et samlet storting har mål om økt matproduksjon basert på norske arealressurser. Da må det være lønnsomt å bruke alle jord- og beiteressurser, og slik øke norskandelen i mat- og fôrproduksjon. Etablering av driftsvansketilskudd er et målrettet virkemiddel for å opprettholde produksjon på marginale arealer.

Den geografiske produksjonsfordelingen er avgjørende for størst mulig matproduksjon i Norge. Produksjonsforholdene varierer betydelig innenfor både korn og grasområdene. Det må stimuleres til optimal bruk av arealressursene ved å styrke økonomien både i grønt, korn- og grovfôrproduksjon. Omfordeling mellom produsentgrupper slik regjeringa la opp til i 2017 må avvises. Fraktordningene må styrkes og utvikles for å kompensere for ulik avstand til markedet og foredlingsindustrien. Melkekvoteordningen er avgjørende for å opprettholde melkeproduksjon i hele landet.  Det må arbeides for at den aktive produsenten eier en større andel av melkekvoten.

Stort investeringsbehov

Det er stort investeringsbehov i næringa knyttet til dagens og framtidas utfordringer: forbedre jordressursene og øvrig driftsapparat, møte klimautfordringene, sikre kvalitet, verdiskaping og beredskap gjennom bedre produksjons- og lagringsforhold, bidra til moderne arbeidsplasser og ivareta dyrevelferden.  Investeringene må være tilpasset ressursgrunnlaget, og ordningene må ikke være strukturdrivende. Det må etableres finansieringsordninger som kompenserer for manglende pantegrunnlag for å sikre investeringer i produksjoner over hele landet. For å redusere klimautslipp og møte klimautfordringene må det etableres en klimafondsordning med skattefordel.

Må gi optimisme og framtidstro

Landbruket er ei kompetansekrevende næring. For å sikre en bærekraftig og klimasmart matproduksjon er det stort behov for å prioritere forskning, innovasjon og kompetanseheving i hele verdikjeden.  Regionalt miljøprogram (RMP) må styrkes for å sikre miljøvennlig matproduksjon.

Årets jordbruksoppgjør må gi næringa optimisme og framtidstro. Vi er klare til å produsere mer norsk kvalitetsmat og fellesgoder for samfunnet. Norge trenger bonden, gi oss et inntektsløft og vi leverer!

Resolusjon vedtatt av representantskapet i Norges Bondelag 22. mars 2018

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere